.RU

01-07.10.2010 г.,с. 26 - Тема: строителство, строителен контрол01-07.10.2010 г.,с. 26


Цените удариха дъното

ПОЛИТИКА

След активната ко­рекция на офертните цени на имо­тите през втората половина на 2009 г., през 2010 г. намаления­та са минимални, показват наблюденията на компани­ята „Бългериан Пропертис".

Повечето от новите оферти за продажба биват обявявани директно на ре­алните за пазара в момента цени. Това показва, че спа­дът в цените на имотите, който започна в края на 2008 г. и продължи около година и половина, завър­ши, коментират анализато­рите от компанията. Делът на намалените

оферти общо за страната към 28 септември е 24% от активните оферти на сайтовете на „Бългериан Пропертис и Лукс Имоти".

За сравнение - в началото на 2010 г. са били 18 на сто, т.е. има нарастване само с около 6% на броя на нама­лените оферти за 9-те месе­ца на 2010 г. Намалени са цените предимно на имоти, които са били надценени на настоящите пазарни усло­вия и които на практика са били извън пазара през 2009 г.

Средното намаление на офертните цени на имотите в страната е 22%, като в на­чалото на годината е било 20 на сто. Т.е. през 2010 г. имаме минимално увеличе­ние в средното намаление на цените само с 2 на сто.

Средният процент на намалението на офертните цени в столицата към мо­мента е 22 %, като в начало­то на 2010 г. е бил 17%. Т.е имаме 5% среден спад в офертните цени на имоти­те в София през 2010 г. За Варна средното намаление на цените е 19%, отново е нараснало с 5% през 2010 г.

Ясно изразена е тенден­цията на спад в темповете на намаление на офертните цени през 2010 г.

Пазарът намери баланс на определени ценови нива и в момента всички изчак­ват да видят дали ще има признаци за увеличаване на обема на сделките, което ще бъде сигнал за възста­новяване. Има и доста оферти, които са изтеглени от пазара - тествани са на определени ценови нива и след като не са реализира-

ни сделки, продажбата им е стопирана за момента.

Общо за цялата страна средното намаления в офертните цени на апарта­ментите от 2009 г. до мо­мента е 18 на сто, като най-голям спад има в офертни­те цени на двустайните апартаменти и мезонетите -с 20%, а най-малък спад има при най-малките и най-големите апартаменти.

Спадът в офертните це­ни на къщите е 22 на сто, на земята - 26 на сто, като при земеделската земя спадът е 30 на сто, на офисите - 28 на сто и на магазините - 30 на сто.

Най-малък е спадът при апартаментите, които ма­кар и в условия на криза, са търсени от купувачите за решаване на основни жи­лищни нужди.
01-07.10.2010 г.,с. 29-31


Пращат багери срещу приюта в Нови хан

Отец Иван заплашва дa посрещнат машините с жива стена


^ СИЛВИЯ НИКОЛОВА

Багери ще бъдат изп­ратени срещу цър­ковния приют на отец Иван в Нови хан. Строежът ще бъде съборен, тъй като е не­законен, съобщиха от Со­фийската митрополия. Проблемът с приюта започ­на, след като от Дирекцията за национален строителен контрол излязоха със заклю­чение, че част от постройки­те не отговарят на изисква­нията за строителство, конт­рол и безопасност, поради ко­ето трябва да бъдат съборе­ни. Предупредителното писмо вече е връчено на свеще­ника. Последният срок, кой­то бе даден на свещеника да представи всички докумен­ти, за да узакони зданието, изтече на 24 септември. От ДНСК са непреклонни, че той трябва да го направи, ако желае да продължи дейност­та си. Оттам обаче са склонни да му дадат отсрочка до про­летта, за да не останат хората на улицата. Ако свещеникът не се съобрази с изисквания­та на ДНСК, напролет баге­рите ще сринат сиропитали­щето „Свети Николай". В отговор отец Иван заплашва да посрещнат машините с жива стена. „Няма да съборя сградата, коя­то е построена с дарения на хора от цяла България - категоричен е той.- Страх от Бога нямат, да ос­тавят толкова хора без подслон. Няма да се дам, ще обжалвам в съда решението на ДНСК".

Остри забележки срещу неза­конния градеж в село Нови хан имат и от община Елин Пелин. В приюта сега живеят 127 човека, от които 68 са деца. Според пред­писанията на комисията обектът е не само незаконен, но и не отго­варя на строителните изисквания. За да бъде той узаконен, между двете сгради (стара и нова), които са залепени една за друга, а пре­минаването става през преходни врати, трябва да бъде иззидана де­бела тухлена стена като бариера срещу евентуални пожари. Ново­то крило е вдигнато за броени ме­сеци и е от типа на т.нар. сухо строителство, което се състои от гипсофазер, минерална вата и дърво. Стълбищата и на двете здания също са дървени и пожа­роопасни. Пожарогасителни кра­нове обаче няма нито в самата сграда, нито на двора. Според предписанието на пожарната въп­росните стълбища също трябва да бъдат иззидани от камък или

тухла, а също и да бъдат поставе­ни по два водни противопожарни крана на улицата пред сградите и в двора. „След като ми бяха нап­равени предписания, сме докара­ли още 16 пожарогасителя, така че вече са 22. Докарахме и вода в по-голямо количество. Система­та за оповестяване при пожар оба­че е много скъпа и нямаме в мо­мента пари за нея", признава отец Иван.

Проблемите със сиропитали­щето са отдавна. „Предлагали сме

помощ неведнъж на отец Иван, но той иска да работи сам - комен­тира викарият на Софийска мит­рополия Знеполският епископ Йоан.- Правим, каквото е по си­лите ни, за да спасим приюта. Имаме и финанси* и специалисти, които ще изготвят техническо за­дание и предписание на сградата, обясни той. Остава само отец Иван да даде поне проектите на сградата, за да могат инженерите да работят по изготвянето на ця­лостната документация за узаконяването й".

„Нямам време да тичам за доку­менти, каквито неща имаше, от­давна съм ги дал в общината. От­там ме размотават - контрира све­щеникът.- Не мога да чакам чи­новниците. Докато извадя всички документи, ще минат две години, а през това време идват хора, тър­сят подслон. Не мога да ги оставя на улицата. Затова строя".

С твърде много грижи по децата и търсене на спонсори за издръж­ката на приюта духовникът обяс­ни и факта, че все още не е регист­рирал приюта „Свети Николай" като доставчик на социални услу­ги, както му бе препоръчано от Агенцията за социално подпомага­не и Агенцията за закрила на дете­то през месец април, когато сиро­питалището пак бе на косъм от съ­баряне. Оттогава обаче отецът е успял да регистрира повечето оби­татели на приюта в общината.


Снимка на две колони- Част от постройките не отговарят на изискванията за строителство, контрол и безопасност, поради което трябва да бъдат сьборени, гласи заключението на Дирекцията за национален строителен контрол.


Снимка на две колони- „Страх нямат от Бога, да оставят толкова хора без подслон", възмущава се отец Иван.
01.10.2010 г., с.2


Депутати се караха за продажбата на семейно имущество


Галя Горанова

В опита си да поправят дефект в сегашния Семеен кодекс депутатите сътвориха нов гаф. С приетите на първо четене промени те се скараха за текста, който урежда възможността единият от съпрузите да може да продава общо имущество и без съгласието на другия.

Проблемният текст гласи: "Разпореждане с общ недвижим имот или вещно право върху такъв имот, извършено от единия съпруг, поражда действие за другия, ако в шестмесечен срок от узнаването, но не по-късно от 3 години от извършването му, той не го оспори по исков ред". В мотивите на МС към законопроекта липсва обяснение какво налага тази промяна. Там е записано само, че се предлага да се върне нормата от стария Семеен кодекс. Там обаче пишеше само, че сделката може да се атакува в 6-месечен срок от узнаването. В новия кодекс, а и в настоящото предложение е добавено, че това право се заличава, ако минат 3 години от разпореждането. Ако например съпрузи имат два имота и единият от тях продаде нещо без знанието на другия, като минат 3 години, сделката не може изобщо да се оспори.

Според Любен Корнезов от БСП така се поощряват недобросъвестните съпрузи, а потърпевшите трудно могат да си потърсят правата, особено ако имотът бъде препродаден няколко пъти след това. Не стана ясно защо Корнезов е срещу тази поправка, която на практика действа и в момента.

Той обяви, че кодексът е насочен срещу мъжете, тъй като в практиката по-често съпругите продавали семейните апартаменти. И настоя в закона изрично да се запише, че сделки, извършени без съгласието на единия от съпрузите, трябва да се обявяват за нищожни.

Искра Фидосова от ГЕРБ се съгласи с някои от възраженията му и обеща текстът да бъде прецизиран преди окончателното му гласуване.

Янаки Стоилов от БСП обаче не прие радикалния вариант, предложен от Корнезов, и призова дебатът да не се превръща в сексистки. Според него е по-уместно да се запази сегашната формулировка на текста.
01.10.2010 г., с.4


Депутат от ДПС спаси имоти за 6 милиона лева от запор


Съдът успя да блокира имущество на Гюнай Сефер само за 2.2 млн.лв.


Екип на "СЕГА"

Депутатът от ДПС Гюнай Сефер е успял да спаси от блокиране имущество за 6 милиона лева, докато комисията "Кушлев", прокуратурата и съдът задвижат процедурата за налагане на запори и възбрани. Това стана ясно вчера, след като Стоян Кушлев гордо се похвали, че по искане на комисията Силистренският окръжен съд е наложил запори и възбрани на имущество на Сефер за близо 2.3 млн.лв. Сред тях имало 2 апартамента в атрактивни столични квартали, други 23 недвижими имота, сред които и 50 декара в Дулово, и 7 склада за тютюн, както и 23 автомобила. Основанието за искането на запорите и възбраните е делото за документна измама, което се води срещу депутата.

Оказа се, че Сефер не може да докаже произхода на имущество, което се равнява на 17 000 минимални работни заплати. Изненадващо Кушлев обяви, че бъдещият иск за отнемане срещу депутата ще е за 8.3 млн.лв. На въпрос на "Сега" откъде идва разликата от 6 млн.лв., той обясни, че народният представител е успял да се разпореди с имущество за толкова пари, докато траяла процедурата по налагането на запорите и възбраните.

Индиректно той нападна прокуратурата, като каза, че неговата комисия може да се задейства едва когато от държавното обвинение им подадат информацията, че срещу Сефер има обвинение. Говорителят на главния прокурор Стелиана Кожухарова допусна, че разпореждането с имуществото е могло да стане дори в двете седмици между искането за снемане на имунитет на Сефер и Митхат Табаков и повдигането на обвинение за документна измама във връзка с обществени поръчки.

Прокуратурата започна да се занимава с депутатите на ДПС, които са сред най-приближените на лидера Ахмед Доган през ноември м.г. Тогава главният прокурор Борис Велчев поиска имунитетите на Сефер и Табаков. Двамата се отказаха сами от неприкосновеността си. Делата срещу тях бяха образувани в началото на декември м.г.

Кушлев обеща, като се приеме скоро нов закон за отнемане на престъпното имущество, да не се допускат такива неща като разпореждането с имущество, което е трябвало да се запорира и възбрани. От началото на съществуването на комисията бяха регистрирани и други подобни закъснения. През 2006 г. вдовицата на Константин Димитров-Самоковеца Ангелина успя да продаде на банкерката Петя Славова хотел "Константин Палас", преди отговорните институциите да поискат възбраната му заради воденото срещу нея дело за пране на пари. През 2008 г. обвиненият за наркотрафик заедно с Будимир Куйович митничар от Свиленград Михаил Янков бе успял да продаде три имота. Съпругата му се бе разпоредила с имотите чрез пълномощно, което бе подписано в ареста в Стара Загора.


^ ЗАРАДИ ЕДНА ТОПОЛА


В сряда внесохме в Плевенския окръжен съд иск за отнемане на имуществото на Асен Крумов от плевенското село Обнова, защото срещу него вече има присъда за незаконна сеч, обяви Кушлев гордо. Случаят нашумя, след като самият потърпевш обяви, че заради една отрязана топола му е блокирано цялото имущество. Той заподозря, че причината е желанието му да участва в различни търгове, включително и за рибарник. Според него в нивата му паднала топола. Той се обадил в общината да си я вземат. Оттам не направили нищо и той я нарязал и махнал сам. После обаче му било образувано дело за кражба на общинско имущество - топола. Още по-изненадващо в един момент делото е станало вече за незаконна сеч и така той попада на прицела на комисията "Кушлев". По закон тя не се задейства при кражба, но незаконната сеч е сред престъпленията, при които започва производство по отнемане на имущество. Идеята на този текст обаче е да се преследват хората, които секат и крадат цели гори, а не едно дърво. На въпрос дали не е използван законът и дали не се злоупотребява с него, Кушлев обясни вчера, че той не вижда такова нещо. "Ние установихме, че лицето не може да докаже имущество за много хиляди левове и внесохме иск. Сега съдът щял да се произнесе кой е прав и кой крив", отсече Кушлев.
01.10.2010 г., с.5


Приходите на общините драстично намаляват


Кметове искат още едно ниво на местното самоуправление


Дарина Кахраманова


С изключение на местните такси всички останали приходи на общините са паднали рязко през 2009 г. След 5 години непрекъснат ръст собствените приходи на общините са намалели с 15%, показва анализ на Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР), която събира данни за финансите на общините от 2002 г. насам.

Собствените приходи м.г. са паднали до 1.5 млрд. лв. Например приходите от местни данъци през миналата година са намалели със 17% до малко над 538 млн. лв. Местните власти вече не могат да разчитат и на сериозни приходи от приватизация на общинска собственост. Заради замрелия имотен пазар през 2009 г. постъпленията от такива продажби са били малко над 137 млн. лв., което е с 56% по-малко от предходната година. Тази тенденция обаче е започнала доста по-рано, тъй като и през 2008 г. приходите също са намалели с 35% спрямо 2007 г.

Приходите от експлоатация на общинска собственост намаляват с 5% през 2009 г. Единствено без промяна остават постъпленията от местни такси - две последователни години те са малко над 653 млн. лв.

Въпреки че все още няма обобщени данни за тази година, е ясно, че бюджетите на местните власти продължават да изтъняват. След актуализацията на държавния бюджет стана ясно, че общините ще получат 131 млн. лв. по-малко - 2.12 млрд. лв. вместо 2.25 млрд. лв.

Според данните на БАКР за образование, жилищно строителство, екология и комунални услуги отиват 60% от всички разходи. Едва 7% общините харчат за социални дейности, а малко под 5% - за здравеопазване.


ВЛАСТ


На среща вчера кметовете на общини от партии, членки на ЕНП, обсъдиха мерки за подпомагане на местните власти. Според кмета на Плевен Найден Зеленогорски най-добре е да се създаде второ ниво на местното самоуправление, например специални съвети, които да имат законодателна роля в 28-те области. Той обясни още, че е добре да се разширят правомощията на областните управители и те да се избират директно от хората, а не да се назначават от кабинета. Министърът по еврофондовете Томислав Дончев също се съгласи, че "областните администрации в този им вид не са най-подходящият вариант".
01.10.2010 г., с.6


Поне 22 млн. лв. ще струва новото депо


за отпадъци на столицата. Това е най-ниската предложена цена от фирмата "Строително предприемачески холдинг", която е сред 12-те желаещи да строят сметището. Сметището е част от интегрираната система за третиране на отпадъците и ще се намира в местността "Садината" край с. Яна. Освен завода за боклук, ще има и инсталация за компостиране на зелени и битови отпадъци край Горни Богров. Общината вече избра строителя на завода - консорциума между българската фирма "Станилов" и германската "Хайлит".
01.10.2010 г., с.6


България не поднови договора за АЕЦ "Белене"


България не е подписала ново споразумение с руското дружество "Атомстройекспорт" за АЕЦ "Белене", макар че вчера изтече срокът на предходното. Това стана ясно вчера от съобщение на НЕК.

До вчера НЕК имаше писмена договорка с руснаците да изчакат със строителството на втората ядрена централа, докато бъде избран стратегически инвеститор за проекта. През пролетта се появиха информации, че "Атомстройекспорт" ще съди България за "Белене". Тогава руснаците наеха американската адвокатска кантора Sidley Austin LLP, за да ги представлява по делото. От "Атомстройекспорт" тогава твърдяха, че ще продължат да изпълняват задълженията си по допълнителния договор с България.

От НЕК единствено уточниха вчера, че са изпратили запитване до Българския енергиен холдинг за удължаване на споразумението. Дружеството щяло да направи всичко възможно за удължаване на споразумението, но за момента липсва съгласие от Българския енергиен холдинг (БЕХ). От пресцентъра на БЕХ заявиха вчера, че цялото ръководство на холдинга е на конференция в Турция.
01.10.2010 г.,с. 9-11


И заплахата от евроглоби не озаптява лобизма на управляващите

С новия Закон за горите правителството отправя ясно послание за порочните замени: "Пито- платено. Забравете!"


Драгомир Николов

Само година бе нужда, за да сменят управляващите позицията си по още едно ключово обещание, с което спечелиха изборите - да бъдат развалени заменките на земи и гори, които тройната коалиция направи на принципа "кон за кокошка". След като месеци наред имитира битка с облажилите се едри бизнесмени, оня ден ГЕРБ тържествено мина в техния отбор. Доказателството за това е приетият от МС нов проект на Закон за горите, който не само не загатва за разваляне на порочните сделки, но директно дава зелена светлина на едрия бизнес да сече и застроява. Занапред мораториумът ще важи само там, където важеше и преди това - в защитените територии и 2 км ивица до морето.

С други думи, сделките хем не се развалят, хем

бизнесът получава нови бонуси

- строителни площадки и солидно количество дървесина за продан. А страната ни - сигурна глоба от Брюксел за непозволена държавна помощ. И понеже застрояването ще се предшества от поголовна сеч - може би и глоба за това.

По-скандалното е, че решението на кабинета "Борисов" направо бетонира порочните сделки. Защото дори при евентуалното им разваляне държавата да успее да си прибере обратно терена, той вече ще е застроен. Принципно Законът за собствеността казва, че който е собственик на земята, той е собственик и на постройките върху нея. Но чл. 72 от същия закон е категоричен, че частникът има право да поиска обезщетения за "подобренията", които е направил върху държавния терен. Т.е. да съди държавата да му изплати хотела, с който той е увеличил стойността на имота.

Заради всичко това далеч по-логично бе, докато ЕС не се произнесе за замените в България, кабинетът "Борисов" да остави мораториума върху строежите. Вместо това обаче властта бърза, а

аграрният министър Мирослав Найденов ръси абсурди

- че пускайки строежите сега, той спасява 90% от заменените гори, защото те попадали в защитени зони. Преди година, когато се въведе мораториумът, Найденов твърдеше точно обратното - че чрез временната забрана за строежи спасява от изсичане 3/4 от заменените 32 000 дка гори. Как само за една година почти всички заменени терени се прехвърлиха в защитени територии си остава пълна загадка.

Всъщност има доста красноречиви примери за замени, които не попадат в никакви защитени територии. Например теренът до хотел "Хавай" в Несебър, чийто съсобственик доскоро бе депутат на ГЕРБ Емил Димитров. Там той иска да строи тенис корт и басейн.

Доста далеч от НАТУРА 2000 е и проектът "Супер Перелик", движен от бизнесмена Кирил Асенов, който се прави също вследствие на замяна. Противно на твърденията на аграрното ведомство в НАТУРА не попада целият проект за ски курорт на бизнесмена Христо Ковачки, а също и замените по проекта "Супер Паничище". В никакви защитени зони не попадат и апетитните горски терени край Панчарево. Зад една от тези сделки стоеше бившата юристка на аграрната комисия в парламента. Всички тези хора сега имат зелена светлина да строят.

Действията на правителството са съвсем

логичен завършек на очевидния лобистки натиск

от средите на ГЕРБ. Точно преди лятната ваканция друг майстор на замените и депутат на ГЕРБ Любен Татарски се опита да поднови порочната практика. Бившият кмет на Разлог бе доста ларж: предложи инвеститори сами да си харесват държавни или общински терени и да получават предварително съгласие от министъра на земеделието или от съответния кмет. След като инвеститорът за своя сметка промени статута на земята, общината или държавата трябва да му я "продадат, заменят или да учредят ограничени вещни права". Нито един депутат не отрони и дума за спорния текст. За зла беда на Татарски по същото време избухна т.нар. "лобистки скандал" за привилегията на арендаторите първи да купуват земя. И той бе принуден сам да оттегли предложението си. За да го реализира в по-спокойна обстановка, която май вече е настъпила.

За абсолютната имитация на активност по въпроса със спорните замени говори още един факт. Преди седмица един всекидневник обяви, че Брюксел вече е започнал две наказателни процедури срещу България за замените на земи и гори. Макар информацията да бе отречена от ЕК, реакцията на властите в България бе много показателна. Аграрното ведомство веднага припомни как през април изсипа списък с всичките 5000 замени в прокуратурата, за да ги проверява държавното обвинение. И намекна, че вината е в прокуратурата. Главният прокурор Борис Велчев мигновено прехвърли топката и заяви, че вече върнал този списък на Мирослав Найденов и го призовал сам да си търси нередностите. Обявено бе също, че се разследват 20 замени и че "предстоят разпити на свидетели, експертизи, които да изчислят щетите, както и проверки дали ангажираните по тези сделки оценители не са били в конфликт на интереси". Само че същите тези неща предстояха и през февруари т.г., когато Брюксел за първи път се закани да глоби България за замените. Т.е. явно е, че и

магистратите не са си давали много зор

по разследването на тези 20 сделки. Които най-вероятно са същите, за които ЕС поиска преди месеци конкретна информация от България.

Доста време бе нужно и да се развенчае митът, че заменките няма как да се развалят, както твърдеше главният прокурор Борис Велчев през пролетта. Всъщност такива договори се развалят много лесно по Закона за задълженията и договорите. Там ясно пише, че такъв договор може да падне, ако се докаже, че шефът на горското ведомство го е сключил във вреда на държавата и в полза на частника. Други юристи пък твърдят, че всеки добър адвокат може да развали заменка, защото няма как да не намери в договора административни пропуски и процедури, проведени не както трябва. Да не говорим, че в Закона за задълженията и договорите има и друг член, който казва, че договорът става нищожен, когато противоречи на закон, заобикаля го, вреди на добрите нрави и т.н. Дори не е нужно да се чака Брюксел да се произнесе, че със замените е реализирана непозволена държавна помощ.

Така че няма какво да очакваме за защита на обществения интерес от страна на управляващите оттук нататък. Очакваме тежката присъда на Брюксел.


Снимка на две колони- Колко ли замъци ще изникнат по времето на кабинета "Борисов" върху взети със замени терени? Този например, край Кранево, със сигурност ще е готов преди магистрала "Тракия".
01.10.2010 г., с.4


Цигани вдигат коптори no тротоари и градинки


Цигански семейства в ромския квартал в Сливен заграждат тротоарите до къщите си, градинките и всякакви възможни пло­щи, за да направят домовете си по-големи. Това съобщи кметският наместник Анелия Турсунлийска. Гетото вече няма накъде да се разраства, няма посока, в която може да се развива. Циганите са започнали да строят къщите си нагоре, за да могат да помещават в тях целите си родове, тъй ка­то на ширина място няма. И дума не става за строителни разрешения, не се изваждат никакви необходими документи.

Законните имоти не са повече от 20, а строителството продължава всеки ден. По-голяма част от ромите решават, че трябва да разширят дома си и го правят. Кмет­ският наместник добави, че има и такива, които искат да извадят нотариален акт за сградата, но нямат пари. В момента в квар­тала живеят около 13 000 души. Голяма част от тях нямат документи за самоличност, а някои никога не са си вадили паспорти и лични карти. Кварталът е на около I 40 години и проблемът с незаконното строителство е от първия му ден.


Снимка на две колони -Циганите строят без никакви разрешителни, повечето от тях нямат и лични документи.
01.10.2010 г., с.5


Съдът запорира 2,3 млн. лв. на ДПС депутата Гюнай Сефер


Силистренският окръжен съд на­ложи обезпечителни мерки на де­путата от ДПС Гюнай Сефер. Запо­рът е по настояване и предложение на Комисията за отнемане на иму­щество, придобито от престъпна дейност. Обезпечителни мерки са наложени върху имущество на стойност 2 284 230 лева, а цената на бъдещия иск, който ще се заве­де срещу Гюнай Сефер, е за 8 832 504 лева. Запор е възложен на го­леми имоти, обясни Стоян Кушлев. Става въпрос за два апартамента на атрактивни места в София, 23 недвижими имота, 23 автомобила, голям имот в Дулово - където има работилница, лаборатория, 6 скла­да за тютюн. Запор е наложен и върху всички банкови сметки на Понай Сефер и на семейството му. Запорирани са и дяловете, които депутатът има в 7 дружества.

"При него разликата е много го­ляма. Той не може да докаже иму­щество в размер около 17 хиляди минимални работни заплати", обяс­ни шефът на комисията Стоян Куш­лев. Срещу депутата от ДПС се во­ди и дело за документни измами, извършени по повод на две обще­ствени поръчки.
01.10.2010 г., с.5


Министър готви акция срещу незаконната сеч


Министерството на земеде­лието готви акция срещу неза­конното изсичане на гори. То­ва стана ясно от думите на министър Мирослав Найде­нов. Ще има акция, която ще проведем скоро - ние ще проверим как, по какъв начин и на какви цени се продава дър­весината в момента, заяви Найденов. И допълни, че тя трябва да бъде на достъпни цени. Както АТАКА от години алармира кадри на ДПС дирижират незаконната сеч у нас. Още в 40-ото Народно събра­ние националистите предло­жиха мерки за пресичане на незаконната сеч в страната. Най-важната промяна, според тях, която да сложи край на

беззаконието в горите, е заб­раната за износ на необрабо­тен дървен материал в дър­жави извън ЕС. На всички е известно, че над 90% от необработената дървесина отива за съседна Турция, къ­дето сечта е почти напълно забранена.

В най-апетитните кътчета горите ще останат гори. За първи път от 20 години ще има реална реформа за бъл­гарските гори, обеща още вче­ра земеделският министър по повод новия Закон за горите.
01.10.2010 г.,с. 8


Как костовият любимец стана новозеландец


Известно е, че на костовия любимец Доб­рин Митев се наложи да стане новозелан-дец. Казват, че там се прехранвал като елек­тротехник. Вероятно фалшивата диплома за магистър по география, която си уреди от Великотърновския университет, не е била призната от властите в Уелингтън.

Митев бе осъден в България, но малко пре­ди това някой му помогна да избяга с цялото си семейство на острова на кенгурата и киви­тата. Кой ли е бил този закрилник?

След разгрома на изборите през 1999 г. премиерът Костов направи опит да го спаси. Той лично е внесъл в НИС на СДС предложе­нието Добрин Митев да влезе в надзора на АП. Бил е подкрепен от Екатерина Михайло­ва и председателят на икономическата коми­сия Никола Николов. Кандидатурата на Ми­тев обаче бе оттеглена след скандал в Народното събрание, където червеният депу­тат от Варна Петър Димитров представи до­кументи за продажбата на обекти в града с подписа на Митев в качеството му на обла­стен управител. Те уличиха синия местен ли­дер в това, че е похарчил 20 хиляди долара за сватбата си в САЩ, които е взел от "Агрополихим"; че е сменил ръководството на Вар­ненската корабостроителница с цел умишле­ното й фалиране; че е участвал в източване­то на "Параходство БМФ", а парите са били използвани в предизборната му кампания за кмет; че има участие в бордовете на верига­та магазини "Валентина" и Домостроителния комбинат-Варна, че е собственик на кафене "Давидоф" и фирма "Лъки". Митев продал общински имоти както следва: - двуетажна вила с мансарда в Морската градина с раз­гърната площ от 110 кв. м. Цената е 46 610

лева. Купувачът плаща с компенсаторки 26 600 лв.; имот от 1120,317 кв. метра държав­на собственост в местността 'Чай­ка" №107 с двуе­тажна вила със за­строена площ 97,50 кв. м., едно­етажна полумасивна пристройка със застроена

площ 86 кв. метра, барака от 72 кв. метра, полумасивна пристройка от 36 кв. метра. Пар­целът граничи с магистралата за Златни пя­съци. Купувачът плаща с компенсаторни за­писи 67 315,88 лева. Само разноските по сделката като държавни такси и режийни са броени кеш.; три парцела в Бяла общо за 11 223 лева. Брат му Пламен Митев е собстве­ник и на ресторант "Кошарата" на Златни пя­съци. Вписан е като съдружник в "Геопонт Инвест" ООД. Участва и в "Делта електроник" ООД, което придобива без търг или кон­курс като обособена част от имуществото на "Телевизионни и радиосервизи" ЕАД.
01.10.2010 г.,с. 12-13


^ АТАКА ИСКА НОТАРИУСИТЕ ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СДЕЛКИТЕ


Николай ПЕХЛИВАНОВ

депутат от АТАКА и зам.-председател на комисията по регионално развитие

Законът за нотариусите и нотариална­та дейност, който друга­та седмица ще бъде гле­дан на второ четене в пленарна зала, защита­ва интересите на 600 ду­ши от всички 7 500 000 българи. Това означава, че е несправедлив. Ето защо АТАКА е категорич­на, че не трябва да по­зволяваме той да влезе в сила и призоваваме следващата седмица в парламента депутатите от всички партии да гла­суват по съвест. За на­родните представители от АТАКА това е лесно. Още повече така ще за­щитим интереса на изби­рателите си, като не по­зволим този закон да ми­не.

Какви са аргументите ни, за да отправим този апел. За целта първо трябва да сме наясно какво реално иска да по­стигне този закон. Спо­ред него българите ще бъдат задължени при по­купка на имот да плашат по банков път, като пари­те минават през спе­циална сметка на нота­риуса. Звучи просто, но е пълно с уловки. Като де­путат от АТАКА и зам.-председател на комисия­та по регионално разви­тие отправих обвинения от парламентарната три­буна, че законът съдър­жа текстове, обслужва­щи интересите на нота­риусите м банките, без по никакъв начин да защи­тава правата на обикно­вените българи и българ­ския бизнес. Нещо пове­че - този закон би функ­ционирал единствено в полза на 600-те нотариу­си и 30-те банки, които действат на територията на страната, потъпквайки. интересите на всички останали, които в момен­та плащаме цената на кризата.

Това беше преди поло­вин година, след което предложените от мен промени събираха прах някъде в комисията. От АТАКА се надявахме на­шите предложения да се появят при едно широко обществено обсъждане на темата. За обикновените хора и пред­ставителите на бранша на недвижимите имоти законът беше просто "приключена инициатива". Миналата седмица обаче за всеоб­ща изненада гласувани­те на първо четене тек­стовете се появиха отно­во - като в тях няма и променена запетая. В то­зи му вид законът ще се гласува на второ четене.

Основната идея за приемането на поправки­те в закона бе, че така би следвало да се спре пра­нето на пари и ще се ге­нерират приходи в хазна­та. Сега в страната се ку­пуват до 5 пъти по-малко жилища. Спекулантите пък отдавна не инвестират парите си в имоти. Тези, които сега купуват, го правят по необходи­мост, за да осигурят по­крив над главата на де­цата си. На тях без друго не им е леко - след на­стъпването на кризата банките оценяват имоти­те ниско и отпускат малък процент от нужна­та сума като кредит. Се­мействата търсят раз­лични начини, за да се справят с проблема. На повечето от тях им се на­лага да набавят сумата за желания апартамент на цената на много ли­шения и заеми от родни­ни и приятели. Очевидно е, че това прави ситуа­цията изключително тежка за обикновения

човек. На този фон група депутати ис­кат с лекота да решим от началото на следващата година всички купувачи да пла­щат редица допълнител­ни такси и комисиони и да губят време в битката с куп излишна бюрокра­ция. А въпросът къде е обществената полза остава отворен. Противно на обществе­ната, политическата и моралната логика, нови­те законови разпоредби предвиждат поредно утежняване, забавяне и оскъпяване на сделките. Процесът по изповядва­не ще стане муден, а га­ранция, че парите са чи­сти, няма да има, защото

както често се случва ис­тинските измамници на­мират вратички и цената се плаща от обикновения човек. В този случай за­коновите разпоредби са предвидили да има два­ма печеливши - нотариу­сите и банките. Първите ще взимат високите си такси и комисиони от банките за откриването на специалните сметки. Още в началото на лято­то банките се опитваха да привлекат максима­лен брой такива сметки, тъй като по тях се гаран­тира непрестанно дви­жение. Оттам, разбира се, и такси, които хората ще плашат.

Вместо да говорим просто "за" и "против" в пленарна зала, трябва­ше да инициираме обще­ствен дебат. На него предприемачи, агенции за недвижими имоти и граждани щяха да изка­жат своето становище, да защитят позицията и предложенията си.

АТАКА има следната идея: щом ще получават високи такси, нотариуси­те да носят отговорност за чистотата на сделки­те. Камарата на нотариу­сите даде мълчаливото си съгласие, а след това се отметна от ангажи­мента си. Защо парла­ментът забрави това? На практика става дума за поредното доказател­ство, че този закон е плод на нечии интереси. Така няма да има пречки недобросъвестен прода­вач да скрие от купувача тежести или други проблеми на предлагания имот. Нотариусът ще прехвърли сумата по сделката, ще положи подписа си срещу солид­на премия и ще остави новия собственик на имо­та да се оправя с пробле­ма. Именно защото по силата на закона той не носи никаква отговор­ност за чистотата на имота и сделката. Оказ­ва се, че държавата му е дала права, но без да му вмени за­дължения. Нека сложим този разго­вор отново на масата!

Очевидно е, че текстовет няма как да спрат изма­мите с участието на но­тариуси. Съмнителен е фактът, че има само един-двама осъдени но­тариус дори в периода на най-тежките имотни измами. Аз лично знам само една такава исто­рия, въпреки че работя в сферата на недвижими­те имоти повече от 10 го­дини. А измамените са много и как днес да ги мотивираме - тях, техни­те приятели и съседи -да спазват закон, който толерира малцинство за сметка на мнозинството.

Мога да обоснова те­зите си с цифри, от кои­то можем да си напра­вим съответните изводи. Изчисленията сочат, че в резултат на промените процесът по покупко-продажби на жилища ще се оскъпи с 10 до 12 милиона. За всеки е яс­но, че тези пари няма да повишат потреблението, нито пък ще се въртят в икономиката на страна­та, а ще останат в нота­риусите и банките. Това, разбира се, е поредната

капка в усещането на обикновените хора, че от тях само се изисква, а нищо не им се дава, че независимо дали изпъл­няват задълженията си или не, никой не им дава възможността да отсто­яват правата си. Стремят се да спестят средства, но не защо­то са измам­ници, а за­щото са бедни и защото за 20 г дини не са видели ползата от спазването на закони, създадени да обслужват интереса на силните.

Ето защо този път АТАКА призовава да отхвърлим закона за нотариусите и нотариалната дейност в този му вид. Това е най-малкото, което дължим на българските граждани в тежката икономическа ситуация, в която се намират. Пазарът на имоти е за-

циклил, а заедно с него негативи търпят и хиляди български граждани, които години наред се издържаха от неговия бум. В момента секторът се нуждае от подкрепата на държавата, а не от допълнителни пречки и натоварване. Законът трябва да отиде на допълнително обсъждане, - където да се чуят всички гласове и след като се

вземат предвид разумните работещи предложения, той би могъл да стане ефективен и в полза на българските граждани.
01.10.2010 г.,с. 16


Риба на 2 млн. години откриха под магистрала ДО

Намерена при строителството вкаменелост е изключителна находка


Археолози и еколози започват наблюдение на 16-ти километър на автомагистрала Люлин, съобщи временно изпълняващият длъжността директор на Окръжния исторически музей в Перник Василка Паунова. Интересът е продиктуван от намерена при строителството вка­менелост на хищна риба с предполагаема възраст около 2 милиона години. Уникалната находка е с дължина 58 сантиметра и е изрязана от каменен блок. Според специалис­ти вероятно рибата е за­седнала в тиня, която се е превърнала в мека скала. Находката е експонира­на в изложба на вкаменелости в пернишкия музей "И скалите могат да раз- г казват". Обикновено подобни находки никога не са сами, обясни Паунова. По думите й фосилът е признак за природен ка­таклизъм, довел до вне­запно измиране на живот­ни. Хищникът е открит на 10 м дълбочина, подоб­но откритие е изключителна рядкост за региона, каза още Паунова. Котло­вината е била морско дъно преди около 100 млн. го­дини и на Голо бърдо досе­га са намирани само рас­тителни фосили, но не и животински. Вкаменената риба свидетелства за природен катаклизъм, довел до внезапно измиране на животни, смята археоложката.

Очаква се в пернишкия музей да пристигнат екс­перти от София, които ще изследват фосила и ще да­дат повече подробности за

него. Намирането на риб­ната вкаменелост съвпада с откритата в музея излож­ба на фосили, наречена "И скалите могат да разказ­ват". Сред експонатите мо­гат да се видят находки на таралежи, миди, охлюви, I морски лилии и др.

Според местните специа­листи вероятно рибата е за­седнала в тиня, която се е превърнала в мека скала.

2-professor-ovca-strannij-rasskaz-cheloveka-so-strannostyami-1.html
2-protokoli-fizicheskogo-i-kanalnogo-urovnej-v-raspredelennih-informacionnih-sistemah-vnastoyashem-razdele-posobiya-rassmatrivayutsya-interfejsi-fizicheskogo-urovnya.html
2-rabota-gruppi-kratkovremennogo-prebivaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-stranica-6.html
2-razdel-ii-informacionnaya-karta-aukciona-instrukcii-uchastnikam-razmesheniya-zakaza.html
2-realizaciya-gaza-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-neftyanaya-kompaniya-rosneft-kod-emitenta.html
2-rezultati-osvoeniya-professionalnogo-modulya-primernie-programmi-uchebnih-disciplin-primernie-programmi-professionalnih.html
 • thescience.bystrickaya.ru/iii-perechen-meropriyatij-po-obespecheniyu-pozharnoj-bezopasnosti-proekt-generalnogo-plana-derevni-shumyatino-municipalnogo.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-plani-seminarskih-zanyatij-i-testi-po-kursu-mirovaya-ekonomika-dlya-studentov-ekonomicheskih-specialnostej-krome-specialnosti-mirovaya-ekonomika.html
 • studies.bystrickaya.ru/grazhdanskoe-pravo-v-sisteme-prava-sootnoshenie-chastnogo-i-publichnogo-chast-4.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kak-vsegda-v-pervuyu-ochered-ya-hochu-poblagodarit-moego-luchshego-druga-boga-yanadeyus-chto-odnazhdi-dlya-kazhdogo-iz-nas-bog-stanet-drugom.html
 • teacher.bystrickaya.ru/evolyuciya-upravleniya-kachestvom-i-zadachi-ego-realizaciya-v-sovremennom-rossijskom-visshem-obrazovanii-annotaciya.html
 • crib.bystrickaya.ru/iz-glubini-vekov-dohodyat-do-nas-pesni-i-legendi-o-chudesnoj-vlasti-magov-i-kudesnikov-obichnogo-cheloveka-vsegda-zahvativala-misl-o-sushestvovanii-koldunov-ved-stranica-6.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-13-15-oktyabrya-2010-saratov-gnu-niish-yugo-vostoka-rashn-rossijskaya-akademiya-nauk.html
 • institut.bystrickaya.ru/uchastie-obuchayushihsya-mou-vedernikovskoj-sosh-analiz-uchebno-vospitatelnoj-raboti-v-mou-vedernikovskoj-sosh-po-itogam.html
 • abstract.bystrickaya.ru/17-okonchanie-praktiki-i-podvedenie-itogov-razdel-organizaciya-i-provedenie.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-tematicheskij-plan-modulnogo-elementa-audit-kachestva-obrazovatelnogo-processa-v-vuze.html
 • tests.bystrickaya.ru/materialno-proizvodstvennie-zapasi-ezhekvartalnij-otchet-otkritoe-akcionernoe-obshestvo-izhstal-kod-emitenta.html
 • reading.bystrickaya.ru/m-a-vasilev-yazichestvo-vostochnih-slavyan-nakanune-kresheniya-rusi-stranica-12.html
 • uchit.bystrickaya.ru/testi-po-pediatrii-tema-diagnostika-i-profilaktika-rannih-otklonenij-v-sostoyanii-zdorovya-detej-tema-medicinskaya-genetika-immunologiya-reaktivnost-allergiya.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/ob-utverzhdenii-perechnya-organizacij-imushestvo-kotorih-ne-mozhet-bit-rekvizirovano-dlya-nuzhd-oboroni-v-sootvetstvii-s-mezhdunarodnimi-dogovorami-ratificirovannimi-respublikoj-kazahstan.html
 • urok.bystrickaya.ru/posobie-po-vipolneniyu-kursovih-raboti-dlya-studentov-socialno-gumanitarnogo-fakulteta-specialnost-031300-socialnaya-pedagogika-sost-e-v-trofimova-ufa-izd-vo-bgpu-2009-38-s.html
 • studies.bystrickaya.ru/ekskurs-v-istoriyu-kulinarii.html
 • essay.bystrickaya.ru/cifrovie-obrazovatelnie-resursi-po-istorii-rabochaya-uchebnaya-programma-uchebnij-predmet-istoriya-drevnego-mira-stupen.html
 • literature.bystrickaya.ru/deyatelnost-komitetov-i-komissij-gd-gosduma-rf-monitoring-smi-14-fevralya-2008-g.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/iudaizm-kak-civilizaciya-mark-li-rafael.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-dvizhenii-denezhnih-sredstv-za-god-zakonchivshijsya-31-dekabrya-2009g-otchet-o-finansovom-polozhenii-za-31-dekabrya-2009g.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/troshinskaya-stepushina-teuo-gosudarstvennaya-srednyaya-shkola-4-g-vitebska.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-disciplini-opd-f-5-mirovaya-ekonomika-dlya-studentov-3-kursa-specialnosti-080507-menedzhment-organizacii-forma-obucheniya-ochnaya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/sudebnaya-kollegiya-po-grazhdanskim-delam-chelyabinskogo-oblastnogo-suda-v-sostave.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/taski-iz-starokovo-chast-3.html
 • composition.bystrickaya.ru/palitra-zakon-ob-asimmetrichnosti-zhivoj-materii-nastolko-neziblem-chto-pozvolil-reshit-vopros-o-proishozhdenii.html
 • nauka.bystrickaya.ru/v-belgorodskoj-oblasti-v-ramkah-prioritetnogo-nacionalnogo-proekta-obrazovanie-g-belgorod-ooo-studiya-neon-dizajn-2007-stranica-8.html
 • education.bystrickaya.ru/21072010-g-si-ii-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/prilozheniya-plan-doklada-na-sezde-rabochih-poselyan-i-gorcev-chernomorskogo-okruga-26-iyunya-1920-goda-11.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/statya-5-sotrudnichestvo-69-stranica-6.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razvedchiki-i-cenzura-david-kahn.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-29-psihologiya-hudozhestvennogo-vospriyatiya-o-a-krivcun.html
 • lecture.bystrickaya.ru/4-merki-i-meropriyatiya-za-reshavane-na-ekologichnite-problemi-po-komponenti-plan-za-dejstvie-97-izpolzvana-literatura-156.html
 • notebook.bystrickaya.ru/klassifikaciya-inostrancev-studentov-i-usloviya-priema.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/s-vib-rannim-im-samim-zashitnikom-standarti-evropejskogo-suda-po-pravam-cheloveka-i-rossijskaya-pravoprimenitelnaya.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/uchebnie-materiali-razmeshennie-na-uchebnom-servere-gruppa-specialnostej-0600-konsultacii-statistik.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.