.RU

06 – 12.06.2008 г., с. 16 - Тема: строителство, строителен контрол06 – 12.06.2008 г., с. 16


Общинари роптаят срещу нови решения


ОБЩИНАРИ съветници от настоящия ОбС едва не се сбиха на последното заседа­ние заради „наглостта", спо­ред тях, на кмета Веселинов с докладна записка да иска от общината да не му бъде търсена отговорност за при­чинени вреди.

На въпросното заседание съветникът от „Атака" Весе­лин Несторов хвърля бом­бата за изготвения обвини­телен акт от прокуратурата срещу Веселинов. Община-

рят раздава на колегите си и постановленията на Апе­лативна прокуратура-Варна, където са описани и конста­тирани всички нарушения по концесионния договор. Прочита и писмо на съдия докладчик, където се казва, че градоначалникът Весели­нов е ощетил общината със 192 000 лева. „Гласуваха аб­сурдното решение зам.-кмет да защитава Веселинов на първото съдебно заседание. Ясно е, че той не може да

говори срещу работодателя си и да го напада. Това е безочие", каза за „168 часа" съветникът от ГЕРБ инж. Тодор Тодоров. Ще обжалва­ме решението на ОбС пред областния управител на Тър­говище и пред съда, сподели съветникът от „Атака" Весе­лин Несторов. Той твърди, че случката с неизгодната концесия е ярък пример как в Попово се уреждат само фирми, близки до кмета и обкръжението му.
06 – 12.06.2008 г., с. 14 - 15


Унгария търси строители и шивачки от България


Обяви има и за инженери


УНГАРИЯ все още има някои ограничения за достъпа на българи до трудовия си па­зар.

В момента за 219 вида професии разрешение­то за работа се получа­ва с облекчения. В тази графа влизат хранително-вкусовата, текстил­ната и строителната промишленост.

Най-много обяви има за строители и шивачки в Бу­дапеща и други по-големи градове в страната. Възмож­ност за работа в страната има и в областта на транс­порта и снабдяването, оферти има и за инженери.

За строителния бранш се търсят кадри за извършване на общи дейности и специа­листи за поставяне на външ­ни изолации. Кандидатите трябва да имат най-малко 2 години опит в строителство­то, освен това да са в добро физическо здраве. Обикно­вено в обявите за строители в Унгария няма изисквания за владеене на език. Работа­та е около 45-55 часа седмич­но. Полагат се медицински и социални осигуровки. Рабо­тодателите предлагат и

безплатно настаняване

Трудовият договор се сключва най-често за период от една година с възможност за продължаване. Заплащането в страната все още не може да се сравнява с това на по-развитите европейски страни. Традиционно чужде­нците, които работят в стро­ителството и текстилната индустрия, получават около 600-700 евро на месец. Кан­дидатите за шивачки трябва да имат освен опит минимум две години и документ, до­казващ квалификацията им. Малко по-високо е заплаща­нето в хранително-вкусова-та промишленост.

Наемат се готвачи и сладкари с възнагражде­ния около 1000 евро на ме­сец. За тези позиции няма обяви целогодишно. Търсе­нето е сезонно, а правител­ството е дало разрешение за максимум 8 хил. работници от чужбина, които могат да упражняват тези професии. Унгария предлага добри възможности и за инжене­рите. Тяхната диплома се признава без проблеми във

всички страни от Европей­ски съюз, което улеснява и издаването на работно раз­решително. В Унгария тър­сят предимно строителни инженери. Недостигът в та­зи област е заради големия обем на работа, в страната се изграждат не само нови мо­дерни жилищни комплекси, но и бизнес центрове. Запла­щането се определя индиви­дуално, а добрите специали­сти могат да получат и 1500 евро. Изискванията също са високи - завършено висше образование, стаж най-мал­ко пет години, владеене на английски език и препоръки от предишни работодатели. Обяви за

свободни позиции

в Унгария се публикуват в интернет сайтовете за ра­бота и ежедневния печат. Много е важно кандидати­те да видят коя е фирмата посредник, която осъщест­вява подбора. След това могат да проверят на адрес www.az.government.bg

дали има издаден лиценз от Министерството на труда и социалната политика да извършва такава дейност. Кандидатите подготвят ав­тобиография европейски формат, която трябва да из­пратят на фирмата. Първо­начално одобрените

получават покана

за лично събеседване, след което стават известни име­ната на наетите работници. В обявите има и координа­ти за връзки и по-подробна информация на фирмите посредници.

Заминаването за страна­та може да стане едва след издаването на работна виза. Все още безвизово пътуват българските граждани, кои­то предвиждат Да останат в страната до 90 дни. За всич­ки останали тя е задължи­телна.

^ РУМЯНА МИЛАНОВА


Необходимите документи за кандидатстване са:


• попълнен формуляр за кандидатстване

• актуална паспортна снимка в анфас на кандида­та, размер 35 на 45 мм

• формуляр с информа­ция за работодателя.
06 – 12.06.2008 г., с. 15


8 стотинки стана лихвоточката


ТИХОМЪЛКОМ с решение на Националния жилищноспестовен фонд цената на лихвоточките от месец май вече е 8 стотинки.

Увеличението е с 2 стотинки на брой, или с около 20 процента. „Толкова голямо увеличение като стъпка не бяхме правили до момента. То се наложи поради значително пo-малкия брой молби, които постъпват от началото на годината", заяви за „168 часа" изпълнителният директор на Националния жилищноспестовен фонд Гаврил Митов. Според г-н Митов досега стъпката винаги е била 1 стотинка. Той обяснява намаляването на молбите за изплащане на обезщетение за лихвоточки с нарасналата инфлация и галопиращите цени на жилищата. През 2006 г. са били удовлетворени около

6000 молби за обезщетения на дългогодишни жилищноспвстовни влогове. През 2007 г. те са паднали на около 2800, а през първите месеци на тази година се отчита почти пълна липса на интерес, показва официалната статистика на фонда.

Според Гаврил Митов, ако г активността и молбите не се увеличат, през септември ще се направи нов анализ и е възможно отново да бъде променена цената на лихвоточката. В момента в България има общо малко под 200 000 души правоимащи, които държат различни номинали лихвочисла. От тях около 40 000 души отговарят на изискванията на закона за максимален доход и имотно състояние, за да могат да се възползват от обезще­тение.

На фондовата борса цените на акциите на „Кре­миковци" паднаха с 30%, което за твърди съмненията, че предприятието ще изпадне в несъстоятелност, твърдят брокери.

При първото официално споменаване за несъстоятел­ност на „Кремиковци" цените задържаха нивото от 8-10 ла, но все повече инвеститори вярват в тази хипотеза и на минималното ценово ограни­чение в сряда се предлагаха над 10 хил. акции при изтъргувани 7542 акции. Общото поевтиняване на книжата на металургичния гигант само за един ден в сряда достигна 10,5%. На 21 май тази година бе обявено, че Arcelor Mittal ще плати 1,2 млрд. долара за „Кремиковци", като министъ­рът на икономиката съобщи, че е поискана несъстоятел­ност и

решението ще е на съдаСред най-търсените в сряда бяха акциите на ПИБ, от които инвеститорите закупиха 76 585 броя на цена 7,38 лв. фи­нансовата институция отчете ръст в стойността на книжата си от 0,55%. „Биовет" също за­писа повишение от 10,16% до 12,80 лв. „Булстрад" излезе на зелено с 4,83% покачване на акциите. Индексът SOFIX про­дължи да се понижава и на 4.06. достигна ниво от 1235,15 базисни точки. BGREIT приба­ви още 8% до 97,02 пункта.
06 – 12.06.2008 г., с. 22


Нова дограма и осъдените на доживотна


УСИЛЕНО тече ремонт и в килиите на затворниците с доживотни присъди. Там също се изграждат тоалетни с мивки във всяка килия и се слага ПВЦ дограма.

Според ръководството на затвора те ще са най-дисциплинираните по опаз­ване на новите придобивки, защото ще ползват килията, в която лежат, като свой собствен дом до края на живота. За улеснение на затворниците във все­ки коридор има монтирано телефонно устройство със зададени номера, на които лишените от свобода да звънят на близките си. За екстрата затворниците ползват предплатен ваучер и не могат да звънят на номера извън „групата".

Ремонтът на затвора в Ловеч и трите общежития към него гълта 650 хиляди лева. Средствата са осигурени от държавния бюджет и от държавното пред­приятие „Затворническо дело", което извършва дейностите.

„Затворите не са били приоритет на никое правителство, защото има други социални и икономически проблеми. Да не забравяме, че има домове за сираци и възрастни хора, които са в много ока­яно състояние. Хората навън не приемат обстоятелството, че като данъкоплатци трябва да плащат допълнителна цена за подобряване на бита на затворниците. Приема се, че след като са извършили престъпление, трябва да живеят в лоши условия, но ние като професионалисти сме длъжни да им осигурим минимал­ното, което се полага на всяко човешко същество" - категоричен е началникът на затвора Марин Калчевски.
06 – 12.06.2008 г., с. 22


Краят на среднощната кофа


В Ловешкия затвор се радват като малки деца на нови тоалетни в килиите


СРЕДНОЩ в Ло­вешкия затвор. От килия в ко­ридора на 9-и отряд се чува тропане.

Дежурният надзира­тел спокойно отива и отключва вратата. От­вътре излиза затвор­ник, който носи кофа със собствените си из­пражнения. Вонята се смесва с миризмата от килията, която се оби­тава от 5-6 пандизчии.

Затворникът замъква та­ка наречената „среднощна кофа" до тоалетната в кори­дора и изсипва съдържани* ето й. После я измива и от­ново се прибира с необходи­мото съоръжение в килията си. Неизвестна ръка на за­творник пише по стената на килията с химикал: „Добре дошли в хотел „Мизерия" и „Този затвор е бракуван" -ХЕИ". Тази картина вече е в миналото. Така е било до­преди 2 месеца.

Вече пандизчиите от Ло­вешкия затвор

са изхвърлили

среднощните кофи, които им служат за удовлетворя­ване на естествените нужди през нощта. Те още не могат да повярват, че вече си имат


оградена тоалетна и течаща вода във всяка килия. Радват се на дълго мечтаните кене-фи като малки деца. Могат да ги ползват по всяко време на денонощието, и то скрито от погледа на съкафезниците си в Ловешкия затвор. Там тече

най-грандиозният ремонт

в историята на местата за ли­шаване от свобода у нас, кой­то се осъществява благодаре­ние на усилията на ръковод­ството за покриване на евро­пейските стандарти. Заради липсата на санитарен възел във всяка затворническа ки­лия България търпи ежегод­ни критики в докладите на Европейската комисия.

Освен новите самостоя­телни тоалетни с фаянсови плочки, дървената дограма на затворническите килии е сменена с ПВЦ, каквато няма дори в кабинета на на­чалника на затвора Марин Калчевски. Подменят се и водосточните тръби в кили­ите на пандизчиите. Затво­рът в Ловеч се е превърнал в своеобразна строителна площадка. По всички килии фучат флексове и стържат шпакли. Според самите за­творници 80% от тях не са и мечтали за подобни екстри в живота си на свобода.

„Това с тоалетните е голя­ма работа - радва се затвор­ник. - Отдавна трябваше да се направи. Сега вече се

чувстваме като хора

а не като животни с ония ко­фи. Знаем, че не зависи от ръководството, а от височай­шите особи в държавата да се чувстваме добре."

„Обикновените хора може и да се чудят, че 10 души в килия живеят без тоалетна в нея, но това беше положени­ето допреди 2 месеца. Сега вече си имат фаянс, ПВЦ, ог­ледалце, мивка с течаща во­да. Самостоятелната тоалет­на ще им даде възможност да я използват спокойно по вся­ко време на денонощието, а не да мъкнат кофи до общия санитарен възел в коридора" - казва зам.-началникът на затвора Калин Мустакерски. Той пояснява, че в

новоизградените

тоалетни дори ще има дено­нощно осветление от 12-ватови крушки, което доскоро е било немислимо.

За да могат да се построят тоалетни във всяка килия, затворниците с удоволствие се лишават от безценния един квадратен метър от

жизнената си територия.

Коста Димитров лежи в килия в 9-и коридор. Той е на втория етаж на леглото. Доскоро до главата му е се­дяла оригиналната дървена дограма на затвора, която е поставена през далечната 1936 г. На нейно място ве­че се белее новото ПВЦ, зад което все пак стоят традици­онните решетки. С удобното отваряне и затваряне на но­вия прозорец, решетката се ползва най-вече за простор на затворническите пижами.

„Това вече е друга работа. Не се чуват шумове отвън, не духа, приятно е" - категори­чен е Коста и с удоволствие позира до луксозната си при­добивка. В неговата килия

лежат още 7 души

защото в момента усилено тече ремонт и в другото кри­ло на корпуса на затвора. За тяхна утеха в стаята им има два телевизора с кабелна. Надзирателите споделят, че в делнични дни затворни­ците гледат телевизия до 10 вечерта, а по празници, и ко­гато има Шампионска лига, пандизчиите зяпат мачове до полунощ. Лишените от свобо­да ще се разпръснат в новите килии с фаянс, тоалетна и ПВЦ до 2 месеца и тогава ня­ма да е толкова пренаселено в килиите. Самите затворници са предоволни от новите ус­ловия, които имат, и с радост се включват в ремонтирането на килиите. Все още има пан­дизчии, които недоволстват от олющените стени.

„Поне да бяха боядисали, да го е..." - мързеливо смотолевя млад затворник, докато издишва дима от цигарата на леглото си.

Това е следващата стъпка

- успокоява го зам.-шефът на затвора, който се грижи за ре­монтните дейности.

Отрядният отговорник на 9-и коридор е скептичен към опазването на боята по стените, която предстои да се сложи. „Индианецът си е индианец, братче. Ще бояди­сат и след два дни, когато за­съхне, ще се появят надписи „Ачо", „Аз бях тук" и „Оби­чам те, Мария". Не мога да ги накарам да се изкъпят и да се изперат, какво остава да чакаме да пазят. Така са свикнали навън. Абе дават им чаршафи, те ги махат и спят на голия дюшек" - недо­волства от навиците на под­чинените си отговорникът Николай Кръстев.

^ КИРИЛ БОРИСОВ


Снимка на две колони - ПРИДОБИВКА: Коста Димитров се радва на ПВЦ-то на прозореца.


Снимка на една колона - Труд: Майстори от държавното предприятие „ Затворическо дело" правят зандана луксозен заради ЕС.
06 – 12.06.2008 г., с. 22


Марин Калчевски, шеф на затвора в Ловеч: ПВЦ-то не е лукс


- Г-н Калчевски, откога тече този гранди­озен ремонт?

- От началото на тази година, но предис­торията е от S години. Защото всички служи­тели в системата сме убедени, че щом сме страна членка на ЕС, трябва да се грижим за здравето на затворниците. Това е трудно при тази стара и амортизирана база. Все пак те са живи същества в XXI век...

- Някои от тях нямат тези условия навън,

- Затворниците са лишени от свобода не по своя воля. Това не означава, че тук трябва да живеят в същите условия, както навън. Ло­шите битови условия крият риск от епидемии. Трябва да им се осигурят поне минимални условия за нормално съществуване. ПВЦ дограмата вече не е лукс. Трябва да могат да спортуват, да творят, да участват в курсове. Иначе ще излязат навън като аутсайдери в обществото. Надяваме се, че тези условия, които им осигуряваме тук, ще ги стимулират да си ги създадат и когато излязат от затвора.

- Как ще опазите това, което се прави в затвора?

- Затворниците много добре приемат ре­монта. Някои от тях умишлено трошат и за­пушват инсталациите, Проведохме специална среща с лидерите на затворническата общ­ност. Те също ще бъдат натоварени с мисията

- Можем ли скоро да покрием изисква­нията на ЕС?

- Не може да имаме свръхочаквания, че затворът ще стане оазис е много добри ус­ловия за живот. Движим се сред обществото и сме наясно докъде можем да стигнем. Тук става въпрос за осигуряване на нормално съществуване на лишените от свобода.

- Ако не беше ЕС, щеше ли да има ремонт?

- Над 50 процента е от натиска и инспек­циите, и предписанията от Европа. Но специ­алистите от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията и министерството на правосъдието правят всичко възможно за покриване на тези критерии.
06.06.2008 г., с.1


Надвисва мониторинг и за еврофондовете


За безпрецедентната мярка настояват експерти на Европейската комисия и стари членки на ЕС


Европейската комисия /ЕК/ може да въведе още един механизъм за наблюдение на България като засили допълнително контрола върху управлението на еврофондовете. Затова настояват експерти към институцията, които работят върху юлския доклад за наблюдаваната от Брюксел сфера на правосъдието и борбата с корупцията и с организираната престъпност. Това научи "Дневник" от източници в Комисията, запознати с подготовката на доклада. Ако експертите успеят да убедят политиците, през юли София ще бъде "санкционирана" с още една мярка, каквато не е прилагана към друга държава-членка на ЕС. В четвъртък срещу страната започна поредна наказателна процедура. Този път тя е заради заради екомрежата "Натура 2000" .


Причината да се заговори, макар и още неофициално, за механизъм за наблюдение на управлението на еврофондовете е, че Комисията е изправена пред нов натиск от страните-членки и най-вече от Франция, която ще поеме председателството на Европейския съюз в началото на юли. "Старите" в ЕС очакват от Брюксел да покаже, че няма да допусне в България да продължат злоупотреби с парите на данъкоплатците. Някои от тях, които отдавна настояват за финансови санкции срещу България, оказват чрез Франция натиск върху комисията за твърд тон и по-строго наблюдение, каза дипломат от Съвета на ЕС.

Говорителят на ЕК Марк Грей заяви, че още е рано да се каже какви мерки ще се съдържат в доклада, изготвян от секретариата на институцията. Тепърва ще анализираме информацията, получена от България, каза той. Според него предизвикателството пред службите на комисията е да решат какво точно политическо послание искат да отправят към България и да постигнат баланс между оценка на фактите и оценка на политическата ситуация като цяло. Според експерти в ЕК ако се въведе нов механизъм за наблюдение, той може да бъде подобен на схемата, по която сега се наблюдават злоупотребите във фонд "Републиканска пътна инфраструктура". Това ще означава проектите, които очакват еврофинансиране да се контролират от европейски експерти, а българската администрация да представя редовно планове как ще действа. Ако този мехатизъм се приложи, националният координатор Димитър Ивановски ще трябва да се отчита за всеки сключен договор и за резултатите от всеки проект, поясниха от дирекция "Регионално развитие" на Европейската комисия.


За вероятност механизмът за контрол над изразходването на евросредствата да бъде формализиран като залегне в доклада на ЕК през юли съобщи и източник от Комисията, цитиран от БНР. Според него проблемите с корупцията и злоупотребите с фондовете на ЕС са пряко свързани. По думите му новата контролна схема може да включва изпращането на евроексперти, които на място да следят на кого се отпускат европейски пари и как се изразходват, както и бърза процедура за замразяването на плащанията при съмнения за нередности. Обхватът на доклада тепърва ще се изяснява между службите на комисията, но дирекция "Регионално развитие" ще настоява той да отрази и проблемите с предприсъединителните програми, посочи източник на "Дневник". Решаващ фактор за това са резултатите от проверката в агенция САПАРД, по която одиторите на Комисията в момента пишат доклад, плана за действие на правителството по пътния фонд и резултатите по проверките по ФАР, които се очакват на 16 юни. "Ако се окаже, че мащабът на слабото управление е по-голям от установения досега, това би означавало, че съществува достатъчен риск и за управлението на еврофондовете - и тогава е почти сигурно, че ще бъдат взети мерки," каза източник от комисията. Често срещана практика при изготвянето на доклади обаче е експертните оценки и окончателният вариант драстично да се различават. При миналогодишния доклад оценката на специалистите беше безпрецедентно остра, докато приетият от еврокомисарите документ имаше далеч по-мек тон. Скандалите от последните месеци обаче са изострили изключително негативното мнение към България, коментират дипломати.


^ Звено за предварителен контрол към пътния фонд


Звено за предварителен контрол ще бъде създадено във фонда "Републиканска пътна инфраструктура", реши правителството в четвъртък. То ще бъде подчинено на изпълнителния директор на фонда и ще проверява дали са законни действията на администрацията и документите, които тя издава. Целта е ефективно прилагане на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, включително и на средствата от Европейския съюз, пише в мотивите. Досегашното звено "Вътрешен одит" става дирекция, подчинена на управителния съвет.
06.06.2008 г., с. 2


Сделките с военни имоти - има много за прикриване


В парламента в четвъртък се разгоряха поредни спорове около доклада на Сметната палата за разпореждането от Министерството на отбраната с военни имоти в периода 1998-2005 г. Предоставените различни по обем документи на одитната институция в две от парламентарните комисии предизвикаха съмнения, че нещо се покрива съзнателно, като депутати от ДСБ обвиниха шефа на Сметната палата Валери Димитров, че прикрива "свои колеги от НДСВ" ( преди да бъде назначен на поста Димитров беше дапутат от партията на Сакскобургготски.) По време на препирните стана ясно, че в секретната дирекция на НС се пази


Също в четвъртък "Дневник" получи пълния вариант на доклада на Сметната палата - от 76 стр, същият с който разполагат депутатите от комисията по сигурност, докато тези от комисията по корупцията са получили вариант от 34 страници, съдържащ предимно заключенията на одитиращия екип. По време на препирните стана ясно, че има и пълен доклад за разпореждането с частна държавна собственост, изготвен от Министерството на отбраната, който се намира в секретното деловодство на Народното събрание.


Също в четвъртък по закона за достъп до обществената информация "Дневник" получи разширения вариант на доклада на Сметната палата за разпореждането на министерството с военните имоти в периода 1998-2005 г. Потвърждава се съобщеното от депутати, че сделките по замяна и продажба на недвижима собственост са започнали при министъра от НДСВ Николай Свинаров.


Процедурите за продажба


През юни 2001 г. министърът на отбраната издава заповед до 1 декември на всяка година Генералният щаб да изготвя и предоставя за утвърждава списък с войсковите имоти, които ще бъдат освободени от предназначението си през следващата година. Фактът, че на одитния екип не се предостави ежетодно утвърждавания от министъра на отбраната Списък на имоти на МО за разпореждане за одитирания период от 1998 до 2005 г. , показва, че в министерството липсват доказателства за съставянето им и за спазването на регламентираната процедура по изготвянето им, посочват одиторите.


През 2002-05 г. са проведени общо 18 процедури за продажба на армейски имоти по реда на Закона за държавната собственост - казармени райони, складови райони, военно-животновъдни комплекси, помощни стопанства, мобилизационни бази и терени със сгради. Експертите на Сметната палата не са намерили обяснение защо за някои от продажбите са използвани оценките на лицензирани оценители от одобрен от министерството списък след проведен конкурс, а в други - на външни оценители. През 2002 г. например е възложена малка обществена поръчка за изготвяне на пазарни оценки на имоти в 16 области на страната.


Според процедурата тяхната оценка е трябвало да се приеме с протокол от назначена за целта комисия, но проверката на 18-те досиета за продадените имоти установява, че в протокола за приемана на оценката не е отразена определената пазарна стойност на конкретния имот, чиято има валидност е 6 месеца и следва да бъде обявена за начална тръжна цена в процедурите.


Замените


До 2003 г. замени на военни имоти не са правени. През 2003-05 са осъществени общо 18 такива сделки срещу 63 жилища в различни градове на страната. Според одиторите това е ставало без разписани и утвърдени критерии за подбор на предлаганите в замяна жилища. По тази причина заради лошо състояние на получените апартаменти през 2005 г. военнослужащи са отказали да бъдат настанени.


Апортите


В търговските дружества под шапката на МО за периода са атортирани 630 имота на общка стойност 70 млн. лв. - най-много във "Воинтех" (322) и ТЕРЕМ (239) и "Интенданстско обслуждане" ЕАД


Въпреки продажбата на голяма част от тях състоянието на дружествата не се подобрява, а "Воинтех" е доведено до ликвидация през 2005г. Не е потърсена никаква отговорност от физическите лица, представляващи държавата в бордовете на дружествата през това време.


На базата на апортираните имоти за 70 млн лв - за всеки 1000 лв апорт държавата е получила по-малко от 30 лв.годишно възвръщаемост чрез дивидент - при "Воинтех" сумата е 3 лв.


Продажби след апорт


Чрез пряко договаряне се извършват и продажби на имоти, включени в капитала на дружествата - при недостатъчтна публичност и прозрачност като изкупната цена е равна на първоначалната. С извършените сделки се намамалява капитала им без да се постигне стабилизиране, се казва в доклада на Сметната палата.


Проверката на столичната дирекция на АДФК за 2004-05 за продажба на имоти, апортирани в "Интенданско обслужване", установява следните нарушения


- пряко договаряне с купувача


- разгласяване чрез обяви в сградите на съответните общини


- в комисиите не е включван юрист


-непубликуването на обяви в централен или местен всекидневник ограничава броя на участниците, а оттам и възможността за по-изгодни условия


- оценките на стойността са изтекъл срок или липсват


От "Воинтех" са продадени общо 109 имота - 24 - от Агенцията за приватизаци, 32 чрез пряко договаряне и 85 от самото дружество с разрешение на министъра


От сделките на АП са получени близо 1.2 млн. лв. На Сметната палата не е предоставена информация за приходите от 85-те продадени от самото дружество имоти.


Одиторите заключават: Много на брой и големи на стойност имоти се апортират в капитала на търговските дружества и после се продават чрез пряко договаряне. Не е упражтн контрол от страна на министъра Реалната полза от участието на МО в държавни търговски дружесства е минимална

Порочните примери


В подробния доклад на Сметната палата одиторите са установили поне три нарушения със сделки във военното министерство. През 2005 г. военното дружеството "Терем" продава "Терем Смокини" ЕООД на ЕКО ФАРМС ЕООД срещу 10.521 млн. лв. Одиторите посочват, че сделката е неизгодна, защото в капитала на продаденото дружество са включени поземлен имот от 127.28 дка и застроена площ 28.9 кв.м, както и 14 хил. кв.м незавършено строителство. Купувачът получава и 20-годишна концесия върху плажна ивица на "Каваците-север". Продажбата е извършена при пълна прозрачност, пише в документа.


По същия процедурен ред минава и продажбата на 1877 кв.м хотел-общежитие в Търговище, собственост на "Терем". Сделката от 2005 г. е за 460 хил. лв. и за правото на строеж върху терена, дадено на "ЕТ "Мекс-Орлин Алексиев" и ЕТ" Витсио-Ариф Мехмед". Имотът е продаден на цена 245 лв. за кв.м, докато по това време пазарните цени на жилищата в града са оценени за 489 лв. за кв.м.


"Интендантско обслужване" ЕАД продава през 2004-2005 г. 10 имота за 2.883 млн. лв. Един от тях - триетажна сграда в гр. Мелник, е бил продаден за 314 хил. лв., но заедно с имуществото в нея, чиято оценка не е описана.
06.06.2008 г., с. 3


Поправки за подземните богатства усъмниха корупционната комисия


Минният бранш е против тройната цедка за разрешителните за добив


Цветелина Катанска

Парламентарната комисия за борба с корупцията разкритикува законопроекта на правителството за подземните богатства. Причината са някои текстове, които отварят "вратички" за корупционни схеми. Експерти от минния бранш и комисията са против получаването на разрешения за проучване и добив на полезните изкопаеми да се надзирава от три министерства - икономическото, на екологията и на регионалното развитие, които ще се договарят помежду си.


В новия проектозакон, както и в стария, липсват определени крайни срокове на процедурите за даване на разрешения за проучване и добив. От бизнеса се опасяват, че много от подадените вече искания не само няма да бъдат удовлетворени в срок, но и ще отпаднат от процедурата за разглеждане. Според проекта, който в четвъртък мина на първо четене в Народното събрание, процедурите по предоставянето на разрешения ще продължават между 45 и 120 дни.


Според представители на бранша законът ще мине бързо в парламента заради заплахата от санкции от Брюксел. България беше длъжна да транспонира директивата за минните отпадъци най-късно до 1 май тази година и заради това регламентът беше включен в проектозакона. Минният бранш настоява депутатите да приемат само европроправката, а останалите текстове да бъдат обсъдени допълнително. Предложението им обаче е било отхвърлено. Минната камара ще излезе с официална позиция следващата седмица.


Проектозаконът за подземните богатства е разработен от правителствена група. Първоначално в нея са участвали представители на минно-геоложката камара, но много скоро след началото на обсъждането са били отстранени. Причина са възникналите конфликти между чиновниците и компаниите, обясниха източници, близки до браншовиците.


В същото време правителството даде в четвъртък на концесия на две свързани фирми три кариери за строителни материали. Софийската "Минерал 2000" и хасковската "АБ" са свързани чрез австрийския "Бау холдинг бетайлигунгс акциенгезелшафт".
06.06.2008 г., с. 3


Надеждите за по-нисък ДДС изтляха


Стефан Антонов

Надеждите за сваляне на ДДС от юли или в края на годината изтляха, след като парламентарната бюджетна комисия отхвърли още на първо четене двата законопроекта, предвиждащи радикалната мярка. Първият беше на депутатите Нено Димов, Антоанета Понева и Мария Капон и предвиждаше сваляне на данъка на 18% от 1 юли и на 16% от началото на следващата година. Според другия проект - на народния представител Димитър Йорданов, ДДС трябваше да падне на 18% от 1 януари 2009 г.

Министерството на финансите се противопостави на предложенията с мотива, че намаляне на ДДС от юли ще понижи постъпленията в бюджета с 520 млн. лв. до края на годината, а през следващата всеки процентен пункт редукция ще означава по 450 млн. лв. по-малко. Депутатите мотивираха предложението си като адекватно на фона на високата инфлация. Мартин Димитров от ОДС разкритикува правителството за изпреварващото вдигане на акцизите на горивата.


В кулоарите пък стана ясно, че управляващата коалиция предвижда още преди лятната ваканция на парламента да преразгледа приходите в бюджета и да изразходва част от преизпълнението към момента. Депутати обясниха, че средствата щели да се използват за инфраструктура.
06.06.2008 г., с. 4


217-enciklopediya-bernard-verber-revolyuciya-muravev.html
2188-10-administraciya-dubenskogo-municipalnogo-rajona-respubliki-mordoviya-postanovlenie.html
21prevantivni-dejnosti-i-operativni-meropriyatiya-pri-opasnost-ot-pozhar-etiri-godishnoto-izplnenie-na-plana-za-upravlenie.html
22-analiz-finansovogo-polozheniya-predpriyatiya-teoreticheskie-osnovi-strategicheskogo-planirovaniya-na-predpriyatii.html
22-chtenie-rabota-s-informaciej-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshego-obrazovaniya-mou-kirsinskaya-sosh.html
22-dostupnost-obrazovaniya-publichnij-otchet-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • literature.bystrickaya.ru/dopolnitelnaya-motornaya-oblast-i-predmet-zadachi-i-metodi-psihofiziologii.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-7-organizacionnie-aspekti-marketingovoj-deyatelnosti-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-marketing.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zanyatie-14-razvitie-umeniya-videt-v-sebe-i-v-drugih-lyudyah-nekotorie-cherti-haraktera.html
 • books.bystrickaya.ru/eho-eho-moskvi-29052009-0600-vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-7.html
 • institute.bystrickaya.ru/esli-ni-ulchie-dod-ranshe-eto-nazivalos-pionerskij-lager.html
 • shkola.bystrickaya.ru/oblastnaya-celevaya-programma-razvitie-turizma-v-kaluzhskoj-oblasti-na-2006-2010-godi-stranica-4.html
 • school.bystrickaya.ru/borba-ili-kapitulyaciya-tema-intelligencii-i-revolyucii-v-tvorchestve-ma-bulgakova.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nasha-programma-ohvativaet-sleduyushie-razdeli-sposobi-poznaniya-okruzhayushego-mira-stranica-4.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-v-pavlov-kontaktnoe-lico-stranica-10.html
 • turn.bystrickaya.ru/plastini-kfs-v-kolcova-ustremlenie.html
 • znanie.bystrickaya.ru/anomalii-s-grobami-v-estonii-11-profilaktika-vampirizma-punkt-12-krov-otvet-na-voprosi-punkt-13.html
 • writing.bystrickaya.ru/ispolzovanie-sobstvennih-i-privlechennih-denezhnih-sredstv-finansirovaniya-investicij-v-razvitie-predpriyatij-tek-rossii.html
 • klass.bystrickaya.ru/analiz-vipolneniya-zadnij-i-tura-olimpiadi-10-klass-polozhenie-ob-oblastnoj-olimpiade-shkolnikov-po-obsheobrazovatelnim.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/richard-oldinggon-richard-aldington-1892-1962-dzhejms-dzhojs.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/aktualnaya-i-potencialnaya-odarennost-programma-odarennij-rebenok-v-massovoj-shkole.html
 • institut.bystrickaya.ru/stipendialnie-programmi-dlya-grazhdan-rossijskoj-federacii-na-2010-2011-uchebnij-god.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/pravootnosheniya-v-sfere-rinka-cennih-bumag.html
 • books.bystrickaya.ru/bileti-i-otveti-po-turizmu-i-ekskursiyam-chast-41.html
 • studies.bystrickaya.ru/evro-novaya-edinaya-evropejskaya-valyuta.html
 • spur.bystrickaya.ru/mchs-chislo-prirodnih-pozharov-sokratilos-no-uvelichilas-ih-ploshad-internet-resurs-newsrucom-16072011.html
 • thescience.bystrickaya.ru/klasternaya-model-preobrazovanij-shkoli-v-usloviyah-informatizacii-obrazovaniya.html
 • essay.bystrickaya.ru/bogu-seriya-guru-kripa-stranica-8.html
 • student.bystrickaya.ru/-luchshij-detskij-sad-informacionnij-byulleten-mestnogo-samoupravleniya-izdaetsya-asdg-po-soglasheniyu-s-okmo-s-fevralya-2008-g.html
 • thescience.bystrickaya.ru/innovacionnij-proekt-31-sistema-upravleniya-programma-razvitiya-na-period-do-2015-goda-sankt-peterburg.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/organizaciya-stroitelstva-polnosbornogo-odnoetazhnogo-mnogoproletnogo-promishlennogo-zdaniya.html
 • books.bystrickaya.ru/departament-obrazovaniya-yaroslavskoj-oblasti-centr-obrazovaniya-shkolnikov-olimp-vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov-2008-2009-uchebnogo-goda-biologiya-7-klass-municipalnij-etap-vremya-provedeniya-15-chasa.html
 • studies.bystrickaya.ru/gosudarstvennaya-poshlina-5.html
 • essay.bystrickaya.ru/boyarskaya-duma-testi-86-kurs-istoriya-gosudarstva-i-prava-rossii-chast-russkoe-gosudarstvo-i-pravo-ix-xvii-vv.html
 • shkola.bystrickaya.ru/nedvizhimie-ustupki-vremya-novostej-yuliya-homchenko-16072008-126-str-1-3.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/zadacha-2-metodicheskie-ukazaniya-po-vipolneniyu-kursovih-rabot-dlya-studentov-5-kursa-zaochnoj-formi-obucheniya-i-otdeleniya.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sposobi-viravnivaniya-kognitivnogo-dissonansa-v-perevode-poeticheskih-proizvedenij-na-materiale-sonetov-shekspira-chast-13.html
 • shkola.bystrickaya.ru/tehnologiya-wimax.html
 • turn.bystrickaya.ru/parlamentskaya-gazeta-yuzhnij-federalnij-okrug.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vmeste-mi-silnee-centralnaya-pressa-29-30-maya-press-konferenciya-posvyashennaya-startu-blagotvoritelnogo-proekta.html
 • literature.bystrickaya.ru/damuinda-problemalari-bar-balalar-men-zhassprmderd-oaltu-zhne-leumettk-bejmdeu-memlekettk.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.