.RU

2.1.Превантивни дейности и оперативни мероприятия при опасност от пожар - Етири годишното изпълнение на Плана за управление^ 2.1.Превантивни дейности и оперативни мероприятия при опасност от пожар.


Национален парк „Пирин” се управлява съгласно Закона за защитените територии и произтичащата от него нормативна база.

Дирекцията на парка осъществява охраната на Националния парк, включително и опазване на парковата територия от пожари.


През 2004г. по задание на ДНП”Пирин” бе изработен Технически проект за опазване от пожари и действия при пожарна ситуация в Национален парк „Пирин”.

Същият е утвърден със Заповед №РД 489/16.05.2005г. на Министъра на Околната среда и водите.

Целта на проекта е да се обосноват и регламентират необходимите мероприятия за опазване на парка от пожари, както и необходимите за изпълнението им средства.

ОТГОВОРНОСТИ:


В съответствие със своите правомощия, Директорът на НП „Пирин” организира и осъществява управлението и охраната на Парка.

Във функционалните задължения на Началник отдел „Управление и контрол” е вменено да планира, организира и контролира общата охранителна дейност и противопожарните мероприятия на територията на Парка. Той отговаря за организацията и управлението на наличните човешки и материално технически ресурси в случай на пожар.

Главните инспектори на парковите райони отговарят за управлението на своите райони. На тяхно подчинение са специалистите паркова охрана. Това са хората / 40бр./, с които Дирекцията разполага при гасене на евентуално възникнал пожар.


ПРЕВЕНЦИЯ


В началото на всяка година, преди началото на пожароопасния сезон, се изготвя Оперативен план за опазване от пожари на територията на НП „Пирин”. Той съдържа противопожарни мероприятия, които предстоят да се извършат през годината. На негова база, главните инспектори изготвят оперативни планове по райони.

Оперативните планове се съгласуват с поделенията на НСПБЗН. Те съдържат списък с гасаческо ядро, наличния инвентар, схема за оповестяване, график за осигурено дежурство през пожароопасния сезон.

Традиционни през годините станаха организираните от ДНП „Пирин” и РСПБЗН викторини, обучения и състезания, с деца от началните и средни училища на гр.Банско, Сандански, Разлог и др. с цел повишаване на знанията и действията им за недопускане на горски пожари.


^ ЕЖЕГОДНИ ДЕЙНОСТИ:^ ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ:


Периодичен инструктаж на всички ползватели на територията на парка /пастири, хижари, билкари, гъбари и др./. Същите подписват декларация, че са запознати с противопожарните правила на поведение, нормите и режимите в парка и се задължават да ги спазват.

При възлагане на дейности по договори с фирми и юридически лица, в съответните договори се включват клаузи, задължаващи ги да участват в гасенето на пожари.

През най-пожароопасната част от годината със заповед на Директора се организират денонощни дежурства от страна на парковите служители. Ежеседмично главните инспектори изготвят график със служителите, отговорни за наблюдението на Парка, дежурните автомобили и др.

Всяка година в районите от Националния парк се поддържат и поставят табели с противопожарно съдържание.

Преди и по време на пожароопасният сезон чрез регионалните и общински средства за информация се излъчват материали с противопожарно съдържание. Така се насочва вниманието на хората към повишената пожарна опасност и се указват телефоните за сигнализиране на евентуално възникнало запалване и др.

Ежегодно с органите на РСПБЗН се провежда инструктаж на всички служители от парковата охрана и експертния състав при ДНП за действие в случай на пожари.

Периодично се провеждат и обучения. Част от главните инспектори са преминали и специализирани курсове на обучение. Проведени бяха два курса за обучение на парковата охрана по тактика на гасене на горски пожари и оказване на първа помощ на пострадали при гасене.

През разглеждания период са изградени и обезопасени допълнително места за палене на огън за посетителите на Парка.


^ МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ:


Всички служители от парковата охрана са оборудвани с необходимите лични предпазни средства и специализирана екипировка - облекло от негорима материя, ботуши, каски, противодимни маски, ръкавици, на обща стойност 5 684лв.


През 2005г. допълнително са закупени 17бр. противопожарни шкафове. Те са монтирани на опорните бази на парковата охрана, хижи и др., така че максимално бързо да се използва намиращият се в тях инвентар – кирки, лопати, мотики, кофи, тупалки и др. Стойността на това оборудване е 14 360лв.

Допълнително са закупени Бензиноторни помпи / 4бр./ и триони / 12бр./ на обща стойност 20 733лв


ПОЖАРИ


През 2003 г. бе потушен пожар в Парков район „Баюви дупки”. Той възникна на територията на ДДС Разлог в м. „Бетоловото”, но не бе локализиран навреме и се прехвърли на територията на Парка. Пожарът засегна 160 дка от територията на НП „Пирин”. Площ от 70 дка опожарената дървесина бе почистена. През 2004 г. бе извършена почвоподготовка на терена и съответно залесяване с двугодишни фиданки от черен бор. Новосъздадената горска култура бе попълнена и отгледана през 2005 и 2006г. Върху останалите 90 дка, попадащи на територията на резервата „Баюви дупки-Джинджирица”, не се проведоха никакви мероприятия.

През следващите години бе извършен мониторинг на естествените процеси в екосистемата: възобновяване, развитие на микроорганизми и гъби и др. Към днешна дата може да се отбележи, че се констатира слабо увеличение на броя на съхнещите дървета.

Пожари през 2004, 2005, 2006 и 2007г. не са допуснати. През 2006г. са констатирани две запалвания, които са много малки по площ, навреме локализирани и потушени. Няма нанесени съществени повреди на парковата територия.

В заключение може да се каже че служителите на ДНП „Пирин” са добре обучени и оборудвани с модерни средства. Организацията на противопожарната дейност е на ниво и действа добре. Наред с това трябва да отбележим, че недопускането на пожари е свързано преди всичко с добрата превенция от страна на ДНП „Пирин”и усилията от страна на парковата охрана и експертния състав в тази посока.

Съществени проблеми, с които Дирекцията на парка трябва да се справи за в бъдеще са:

Заявени и отпуснати средства на ДНП “Пирин” във връзка с осъществяването на противопожарни мероприятия

Таблица 4:


Година

Необходими средства

Обезпечени средства от МОСВ

2004

5 000

1022

2005

110 000

7 500

2006

35 000

6 500

2007

30 000

11 300


На практика е изградена и се поддържа само една минерализована ивица от м. „Драгостинов чарк” до м. „Шилигарника” с дължина 10км. Общата дължина, предвидена за изграждане е 24км, като се надяваме в близко бъдеще това да бъде осъществено.

Дирекцията има проект за изграждане на водоизточници за зареждане на автоцистерни и поставяне на бариери ( 3бр. вече са закупени) за недопускане движение на МПС на най-уязвимите места от запалване територии на парка.

Освен това се планират съвместни дежурства с РСПБЗН в дни на пикови посещения през пожароопасният сезон.


Осъзнавайки трудностите при обезпечаването на противопожарните мероприятия, Дирекцията на Националния парк търси начини за външно финансиране, кандидатствайки по проекти на ЕС

През 2008г. Дирекция „Национален парк Пирин” подготви проектна документация за кандидатстване по линия на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), за изграждане на пожароизвестителна система на територията на Националния парк. Целта на проекта е подобряване управлението на горите и подпомогне опазването на околната среда и уникалния Национален парк „Пирин”. Проектът ще се реализира пилотно в част от парка, като в рамките на изпълнението му ще се определят точните граници на пилотната зона. Тя ще обхване областта над град Банско – един от най-бързо развиващите се туристически центрове в страната и зоната с най-висок риск от възникване на пожари.

Към днешна дата няма още обявени резултати по Програмата.


^ 2.2. Превантивни дейности при опасност от ветровали.


От ежеседмичните доклади на парковата охрана, месечните отчети на главните инспектори и проведения мониторинг на горите става ясно, че като цяло здравословното състояние на насажденията на територията на НП „Пирин” е добро.

Забелязват се единично пострадали дървета от ветровал в района на ски зона Банско, които не представляват съществена заплаха за екосистемата.

Ежегодно след стопяване на снеговете, парковата охрана прави инвентаризация на сухата и паднала маса. На нейна основа се подготвят специални план-извлечения, които се одобряват от МОСВ като дървесината се раздава на местното население или добивът й се възлага, съгласно действащата нормативна база.

Пред по-съществена опасност са изправени създадените в миналото горски култури на територията на парка. Залесени с висока гъстота, в тях не са провеждани лесовъдски мероприятия. Тези насаждения са изключително уязвими от страна на ветровали, ветроломи, снеговали, снеголоми и др. Тези насаждения са с голяма пожарна опасност.

Всяка година дирекцията на парка провежда поддържащи и възстановителни дейности в тях с цел заздравяване и укрепване на насажденията и максимално доближаване до естествената гора.


^ 2.3. Превантивни дейности при опасност от лавини.

Дирекция Национален парк Пирин поддържа 13 официални туристически маршрута, обозначени и маркирани на терен с цветна лентова вертикална и хоризонтална маркировка. Туристическите маршрути са съобразени с конфигурацията на терена и са трасирани в местата, където вероятността да падне лавина е най-малка. Някои от маршрутите(х.Демяница – заслон Тевно езеро и др.) имат частични изменения на маршрута през зимния сезон, които са означени на терен. По-голяма част от маршрутите са непроходими при зимни условия.

Концесионната територия, предоставена за изграждане на ски-зона в района на м.”Шилигарника” и м.”Бъндеришка поляна”, е с най-голяма концентрация на туристи и скиори през зимния сезон. По настояване на ДНП Пирин преди започване на активния ски-сезон, фирма „Юлен”АД поставя предупредителни знаци и мрежи с цел ограничаване на практикуването на зимни спортове извън ски-зоната и осигуряване на безопасността на туристите.

В два последователни сезона ски-зоната е затваряна частично поради опасност от падане на лавина (2006г.)


3. Ползване и контрол на пасищата.


Съгласно нормите и режимите на ПУ, паша на територията на парк Пирин се разрешава само в следните зони:

Всяка година експертният състав изготвя план за пашата, който се одобрява от директора на парка. Планът е в съответствие с чл.5 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии, които са изключителна държавна собственост,

По данни на последния изготвен план, общата територия на която се разрешава паша е 6583,9 ха. Нормите за паша за един пасищен сезон се определят като за едър рогат добитък е 0.5бр. на хектар и 2.5бр. на хектар за овце. Общият брой животни, разрешен за паша на територия от 6583,9ха, е определен както следва: 16433 бр. овце или 3295 бр. крави.

За да бъдат допуснати на паша в парка, дирекцията наложи изискването, всички животни да бъдат маркирани с ушни марки, и при подаване на заявление за паша, към него да е приложено удостоверение от ветеринарно медицинските служби по места за здравословното състояние на животните.

При издаване на позволителни за паша , служителите на парка провеждат инструктаж на пастирите относно режима на ползване на пасищата в конкретния район. Парковата охрана ежедневно следи за правилното прилагане на нормите за паша по Плана за управление. Регламентират се броя на животните и мястото за паша. Продължителността на ползване на всяко конкретно пасище се съобразява със състава на растителната покривка, продуктивността и метеорологичните условия след оценка на специалист от парка. При намаляване на тревното покритие под 60% на определени пасищни територии се прилага редуване на пасищата. Стръмните пасища се ползват през година с цел възстановяване на естествения чим. В началото на вегетацията на местата , който са най-силно захрастени или се наблюдава сукцесия на хвойната и клека се прилага така наречената целенасочена паша.


Таблица за издадените позволителни за паша на територията на НП „Пирин” през последните 4 години.

Таб.№ 5

вид год.

2004

2005

2006

2007

2008

ПУ

ед.р.доб.
77

45

25

78
Коне
35

10

20
Вихрен

овце

412
позволителни
5

2

2

5
ед.р.доб.

728

776

976

1698

1961
Коне22

73

60

Каменица

овце


520

1431
позволителни

22

22

27

39

53
ед.р.доб.

20

180

180

123

263
Коне

44

Синаница

овце

300

334

400

812

996
позволителни

2

4

4

9

9
ед.р.доб.

46

20

50

54

120
Коне
40

30Безбог

овце

320

460

370

240

158
позволителни

7

9

10

10

6

От показаната таблица се вижда, че през първите години броя на животните пашували на територията е малък. Това води до захрастяване и спомага за сукцесията на хвойната и клека. Преди години пасищата са били интензивно използвани, но с промяната животновъдството намалява драстично.

Имайки предвид негативното намаляване на пасищата, ръководството на парк „Пирин”, съвместно с Българско-Швейцарска фондация изгради 8 пастирски заслона. Те са направени и с цел премахването на самоделните колиби, направени от пастирите. Същите им се предоставят безвъзмездно с цел подобряване условията на работа. Те служат също и за приютяването на туристите при лошо време.

През последната година има рязко повишаване на броя на заявленията за паша и на броя животни. От подадените 88 заявления за паша постъпили в Дирекцията на парка са одобрени само 73, поради пренасищане капацитета на пасищата.

Този интерес е в резултат на обявените от Министерство на земеделието и продоволствието в партньорство с ДНП ”Пирин” програми за високо-планинска паша, целящи подпомагане и възстановяване на тази дейност. Ефектът, към който се стреми управлението на Парка, е да се намалим захрастяването, да се възстанови биологичното разнообразие чрез естествено обогатяване на почвата и да се подпомогнат местните традиции в тази посока.

Във връзка с мониторинга на пасищния комплекс, в ПР „Синаница” са заложени 3 пробни площи. Направени са съответните снимки, взети са проби от почвата, тревния състав и Рh на водата. Пробните площи ще се наблюдават по едно и също време на годината като паралелно с това ще се наблюдават и места с по- малка натовареност и места без паша, за да се съпоставят резултатите. На тази база се правят планиранията за следващата година.


Таблица със констатираните нарушения за паша на територията на НП „Пирин” за последните 4 години.

Таблица 6:

2004

3

2005

5

2006

-

2007

5

2008

-


От показаната таблица се вижда че все още една част от пастирите не са съвсем на ясно с правилното прилагане и изпълнение на нормите и режимите на ПУ. С постоянните разяснения и извършван контрол от страна на парковата охрана тези проблеми с времето ще се изчистят. За тази цел се провеждат и нарочни срещи и разговори със пастирите за разяснение.


4. Опазване на рибата и ловната фауна.


Зарибяване с балканска пъстърва на езерата на територията на НП „Пирин” за последните 4 години.

Таблица 7:


Дата

Парков район

Езеро

бройки

18.08.2004

Вихрен

Рибното

3200Дългото

3200Голямо валявишко

8000
Каменица

Тевно

5600Горно спанополско

2400Долно спанополско

2400
Синаница

Синанишко

3200

14.09.2004

Безбог

Безбожко

4250Окото

1700Муратово

4250

08.07.2005

Вихрен

Голямо валявишко

5000

20.07.2006
Долно василашко

4000

31.08.2007
Голямо валявишко

1580

31.08.2007
Долно василашко

3000

31.08.2007

Каменица

Тевно

1000Констатирани нарушения за риболов през последните 4 години

на територията на НП „Пирин”.

Таблица 8:


Година

Риболов

2004

3

2005

5

2006

2

2007

2

2008

-


Риболовът на територията на Парка е разрешен в законоустановените срокове в езерата и реките извън резерватната зона и зоната за ограничаване на човешкото въздействие.

Със заповед на директора на парка всяка година се посочват разрешените и забранени места за риболов. Забраните са свързани най-вече със скорошно зарибяване или намаляване на запасите от риба.

Парковата охрана стриктно следи всички привърженици на любителския риболов за спазването на нормите и режимите на Плана за управление.

През периода 2000 - 2005г. ДНП ”Пирин” финансира зарибяване по определен ред на реките и езерата в Парка с речна пъстърва.

Зарибителният материал е с известен произход и с всички необходими документи. Съставени са протоколи за извършената работа при зарибяването.


С цел по-ефикасна работа по охрана на водните басейни, допълнително са издадени служебни карти на 15 човека от местното население, които подпомагат парковата охрана и също следят за спазването на нормите и режимите на Плана за управление. Те са доброволни сътрудници , доказали своята лоялност. Целта е да бъде приобщена обществеността към дейността на Националния парк.


Н А Р У Ш Е Н И Я - Л О В


На територията на Парка ловът на животни и птици е абсолютно забранен. Основните задачи на парковата охрана са именно в тази посока.

Дейността на парковата охрана е строго регламентирана. Тя е организирана в патрулиращи екипи, които се движат по определени графици и са натоварени да извършват и случайни, и внезапни проверки. При необходимост в екипите се прикрепва и служител на МВР, съгласно годишните споразумения за съвместна дейност.

Всяка седмица служителите от парковата охрана представят доклад пред главният си инспектор за свършената работа и констатираните проблеми. Тези доклади се представят на началник отдел “Управление и контрол” за предприемане на необходимите действия съгласно Плана за управление и Закона за защитените територии.


^ 5. Устойчиво ползване на недървесни ресурси.


Все още в нашата страна на недървесните горски продукти (НДГП) се гледа като на вторични продукти от гората в сравнение с тези, получени при дърводобива. В НП”Пирин” дърводобив практически не се извършва, затова с особено внимание се подхожда към създаването на трайни условия и възможности за подобряване благосъстоянието на населението в прилежащите територии, чрез ползването на НДГП. Това е една алтернатива за допълнителни доходи. Не трябва да забравяме, че за много от местните хора планината е “майка” и “закрилница”. Поради тази причина, Дирекцията на НП се стреми да разработва система от мерки и методи, които да гарантират устойчиво ползване на природните ресурси. В този смисъл Дирекцията осъзнава и изпълнява своята социална функция.

Устойчиво ползване на природните ресурси ще рече: “ Управление и използване на горите и горските земи по начини и по степени, поддържащи тяхното биоразнообразие, продуктивност, възобновителен капацитет, жизненост и в съответствие с екологичните , икономическите и социални функции на местни, национални и глобални нива, без да се предизвикват повреди на други екосистеми.”

Ежегодно на територията на парка се провежда мониторинг на лечебните растения и гъби. Целта е да се определят количествата, подходящите места за събиране и технологиите за добив. Методика за мониторинг включва определяне на процентното покритие, биологичния и експлоатационния запас на растенията, тяхното разпространение и фази на развитие. В по-голямата си част тази дейност се извършава от служителите на парковата охрана, която е задължена ежедневно да наблюдава находищата на НДГП и да отразява информацията в своите дневниците. На база на емперичния материал мл.експерт “Флора” изчислява биологичния състав и съответните възможности за експлоатация, а мл. експерт ГИС отразява данните в базата данни и картния материал. Въз основа на получените резултати се определят местата за събиране и периода на ротация на находищата.

Режимите и нормите за ползване на НДГП се прилагат съгласно Плана за управление на НП”Пирин”, Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения и Закона за горите.

Работата по проекта за устойчиво ползване на НДГП в НП”Пирин” стартира през 2004г. с обучение на служителите (паркова охрана и експерти) на тема “Мониторинг на лечебни растения и гъби”. Лектор по темата бе ас. доктор Славчо Савев, който запозна парковия екип с лечебните растения и гъбите, които са обект на по-интензивно ползване от страна на населението. Акцентирано бе на основните характеристики, жизнен цикъл и типичните условия на средата, при които се срещат. Теоретичните занимания бяха подкрепени от сериозно обучение на терен през същата година.

През 2005г. е осъществен мониторинг на консервационно значими видове. Отново лекторите са на високо ниво от БАН.

През 2006г. и 2007г. отново е извършен мониторинг на лечебните растения и гъбите, но вече по специални формуляри, изготвени от мл.експерт “Флора”. Резултатите показват, че с най-голямо разпространение на територията на парка се характеризира Черна боровинка, едновременно попадаща в категориите горскоплодно и лечебно растение. Този вид е и сред най-интензивно ползваните от населението. От гъбите с най-голямо търсене и събиране е манатарката. Тук трябва да отбележим за трудностите при мониторинга на гъбите, породени от тяхното специфично проявление (температура, влажност, субстрат) и биологични особености.

През 2006г. и 2007г. са съставени и одобрени от Директора на ДНП”Пирин” планове за ползването на недървесни горски продукти от местното население в разрешените за това зони на територията на парка.

Със специална заповед от 2007г. , Директорът на парка забранява издаването на разрешителни за ползването на гъби, поради липса на квоти.

За запознаване на посетителите на Парка с начините на събиране и ползване на НДГП, през периода 2004-2005г. са разработени различни информационни материали и програми:

В заключение може да се направи констатацията, че по проекта за устойчиво ползване на НДГП заложените инициативи са приключени на около 80%.

Мониторинговите дейности са продължителни и периодични във времето. Тепърва предстои да се направят някои по-задълбочени анализи за състоянието и перспективите за развитието на НДГП като обекти на устойчиво ползване от населението. В тази насока предстои да се проучат възможностите за създаване на билкови градини и дори естествени полуплантации от лечебни растения и горскоплодни, с цел намаляване на натиска върху тези видове и запазване на целостта на популациите им на територията на НП”Пирин”.


biologiya-kak-nauka-3.html
biologiya-v-shkole-nauka-i-ideologiya.html
biomagnetizm-chelovek-obshestvo-nauka.html
biopotencial-endokrinnaya-funkciya-podzheludochnoj-zhelezi.html
biosfera-i-ee-struktura.html
biosintez-belka-i-ego-regulyaciya.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/lekciya-v-v-bondarya-etnicheskie-motivi-v-arhitekture-krasnodara-stranica-4.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/upravlenie-obrazovaniya-administracii-municipalnogo-rajona-municipalnogo-obrazovaniya-nizhneudinskij-rajon.html
 • testyi.bystrickaya.ru/alekseev-sergej-sokrovisha-valkirii-kniga-1-stranica-4.html
 • credit.bystrickaya.ru/ogli-morfologiya-dastgyaha.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/obrazovatelnaya-programma-municipalnogo-byudzhetnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-stranica-15.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-rabochaya-programma-dlya-studentov-napravleniya-podgotovki-050100-62.html
 • shkola.bystrickaya.ru/svedeniya-o-razmere-i-ob-istochnikah-dohodov-imushestve-prinadlezhashem-kandidatam-na-prave-sobstvennosti-o-vkladah-v-bankah-cennih-bumagah-stranica-2.html
 • studies.bystrickaya.ru/glava-15-nora-roberts-rebellion-1988.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tip-uroka-proverka-korrekciya-ocenka-znanij-i-sposobov-dejstvij-ispitanie-lyubovyu-oblomov-i-olga-ilinskaya.html
 • spur.bystrickaya.ru/makkenzen-l-m15-nemeckij-yazik-universalnij-spravochnikper-s-nemeckogo-e-zaharova.html
 • knigi.bystrickaya.ru/referat-po-predmetu-istoriya-ekonomicheskih-uchenij.html
 • teacher.bystrickaya.ru/filosofskij-enciklopedicheskij-slovar-stranica-57.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-pervaya-p-ya-chaadaev-knigi-prorokov-sostavlyayut-v-vethom-zavete-lish-okolo-chetverti-vsego-teksta-po-soderzhaniyu.html
 • esse.bystrickaya.ru/referat-po-istorii-i-filosofii-nauki-istoriya-izucheniya-dinamiki-populyacij.html
 • books.bystrickaya.ru/blgariya-ostana-bez-gospod-istoriyata-na-blgarskata-komunisticheskata-partiya-se-predstavyashe-za-istoriya-na-blgariya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glad-za-parceli-po-ptya-na-metroto-mediya-monitoring-po-tema-arhitektura-22-09-05.html
 • learn.bystrickaya.ru/eticheskie-normi-provedeniya-tendera-prinyatie-evropejskoj-associaciej-reklamnih-agentstv-eara.html
 • testyi.bystrickaya.ru/a-i-solzhenicin-pisal-v-arhipelag-gulag.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nosilki-na-kotorih-bili-pereneseni-uglichskie-zvoni.html
 • control.bystrickaya.ru/chast-2-arhitektura-mirozdaniya-valerij-demin.html
 • notebook.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-14-715-25-aprelya-2011-g.html
 • abstract.bystrickaya.ru/3-sozdanie-polozhitelnogo-otnosheniya-k-shkole-cherez-osmislenie-situacij-povedeniya-i-rechevogo-obsheniya-vibor-slova.html
 • holiday.bystrickaya.ru/obshaya-i-specialnaya-fizicheskaya-podgotovka-volejbolistov.html
 • institut.bystrickaya.ru/studen-dolzhen-edinaya-rabochaya-programma-proizvodstvennoj-professionalnoj-praktiki-dlya-specialnosti-080402-0612-tovarovedenie.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sostavte-citatnij-plan-proizvedeniya-rasskazhite-ob-istoricheskoj-osnove-slova-sochinenie-odno-po-viboru-slovo-velichajshij-pamyatnik-drevnerusskoj-literaturi.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-podgotovki-yurista-predusmatrivaet-izuchenie-studentom-v-ramkah-cikla-obshih-professionalnih-disciplin-disciplini-advokatura-i-notariat.html
 • shkola.bystrickaya.ru/osobennosti-gravitacionnogo-vzaimodejstviya.html
 • desk.bystrickaya.ru/ohotnik-na-vodoplavayushuyu-dich-dyuma.html
 • books.bystrickaya.ru/doklad-glavi-vengerovskogo-rajona-stranica-10.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/lekciya-3.html
 • klass.bystrickaya.ru/72-sledovaniya-poezdov-na-peregonah-kotorie-imeyut-putevie-posti-blok-posti.html
 • lecture.bystrickaya.ru/administrativnoe-pravo-chast-19.html
 • grade.bystrickaya.ru/nds-i-metodiki-ego-raschetov.html
 • spur.bystrickaya.ru/literatura-vostoka-v-novoe-vremya-m-1975.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdelom-41-podrazdelami-415-416i-417-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-visshego-professionalnogo.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.