.RU

Андрей Рублев - часть 3

 èêîíå Ðóáëёâà îòáðîøåíû âñå áûòîâûå ïîäðîáíîñòè áèáëåéñêîãî ïîâåñòâîâàíèÿ, çàòðóäíÿþùèå âîñïðèÿòèå ýòîé ôèëîñîôñêîé èäåè. Ñìûñëîâîé è êîìïîçèöèîííûé öåíòð èêîíû - ÷àøà ñ ãîëîâîé çàêëàííîãî òåëüöà, ñèìâîëèçèðîâàâøåãî æåðòâåííûé ïîäâèã Õðèñòà. Òðàïåçà , íà êîòîðîé ñòîèò ÷àøà, - ïðîîáðàç “ãðîáà ãîñïîäíÿ”. ×àøó áëàãîñëàâëÿåò àíãåë, îëèöåòâîðÿþùèé Ñûíà.  ìîë÷àëèâîì ñîãëàâèè ãîëîâà åãî ñêëîíåíà ê àíãåëó, îëèöåòâîðÿþùåìó Îòöà. Ê Îòöó ñêëîíèë ãîëîâó è òðåòèé àíãåë, îëèöåòâîðÿþùèé Äóõà. Ñêèïåòðû â ðóêàõ àíãåëîâ îáîçíà÷àþò âëàñòü è âñåìîãóùåñòâî. Ñêëîíåíèåì ãîëîâ ñðåäíåãî è ïðàâîãî àíãåëîâ è âñòðå÷íûì íàêëîíîì ãîëîâ ëåâîãî àíãåëà íàìå÷åí ìîòèâ èñõîæäåíèÿ Ñëîâà è Äóõà îò Îòöà. Ýòî çàìêíóòîå êðóãîâîå äâèæåíèå, îáðàçîâàííîå ñêëîíåíèåì ôèãóð è â ðèòìè÷åñêèõ îòãîëîñêàõ ïîâòîðåííîå êîíòóðàìè îäåæä, ïðåñòîëà, ïîäíîæèé è ãîðû, ïåðåäàåò åäèíñòâî òðåõ ëèö áîæåñòâà, èõ îáùåå ó÷àñòè â îñóùåñòâëåíèè Ñûíîì öåíòðàëüíîé èäåè ëåãåíäû, “ïðåäâå÷íîãî” çàìûñë ñïàñåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

Èçîáðàæåíèÿ , ñîïðîâîæäàþùèå Òðîèöó, ïðîíèêíóòû õðèñòîëîãè÷åñêîé ñèìâîëèêîé, ðàñêðûâàþùåé ðàçëè÷íûå àñïåêòû ÿâëåíèÿ Ñûíà-Ëîãîñà êàê âå÷íîãî æèçíåííîãî ïðèíöèïà ìèðà. Äóá ïîçàäè ñðåäíåãî àíãåëà - “äðåâî âå÷íîé æèçíè” - óêàçûâàåò íà ôóíêöèþ âòîðîãî ëèöà Òðîèöû êàê Ñëîâà, òâîð÷åñêîãî íà÷àëà âñåëåííîé ; ýòî ïðîîáðàç êðåñòà è ñèìâîë âîñêðåñåíèÿ.Ãîðà - òðàäèöèîííûé áèáëåéñêèé îáðàç âîçâûøåíèÿ äóõà, ñèìâîë “ãîðû âûñîêîé” - Ôàâîðà, ãäå òðåì èçáðàííûì ó÷åíèêàì îòêðûëîñü áîæåñòâî Õðèñòà, ñèìâîë ñâÿùåííîé ãîðû Ñèîí, ãäå áûë îñíîâàí èåðóñàëèìñêèé õðàì. Äîì - îáðàç áîãîïîçíàíèÿ, “äîìîñòðèòåëüñòâà” Õðèñòà, ñîåäèíèâøåãî â ñåáå áîæåñòâåííóþ è ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó, ïðîîáðàç “äîìà áîæüåãî” - âñåëåíñêîé öåðêâè.

Ãëóáîêî ñèìâîëè÷íî è öâåòîâîå ðåøåíèå èêîíû. Æèâîðèñåö àêöåíòèðóåò â íåì çíà÷åíèå âòîðîãî ëèöà Òðîèöû. Ôèãóðà ñðåäíåãî àíãåëà âûäåëÿåòñÿ íàèáîëåå èíòåíñèíûìè òîíàìè îäåæä. Îíè óêàçûâàëè íå åâõàðèñòè÷åñêóþ æåðòâó - òåëî è êðîâü Õðèñòà. Ëàçóðü, îêðàøèâàþùàÿ ãèìàòèé, ïî ó÷åíèþ âèçàíòèéñêèõ ìèñòèêîâ, ïåðåäàâàëà öâåò áîæåñòâåííîãî óìà, ïîãðóæåííîãî â ñîçåðöàíèå ñâîåé ñóùíîñòè. Ñîãëàñíî Èñààêó Ñèðèíó, ÷èñòîòà óìà ñîâåðøåííîãî ÷åëîâåêà óïîäîáëÿëàñü “íåáåñíîìó öâåòó”. Îòòåíêè ýòîãî öâåòà âàðüèðóþòñÿ â îäåæäàõ âñåõ òðåõ àíãåëîâ. Öâåòà îäåæä ëåâîãî è ïðàâîãî àíãåëîâ ìåíåå èíòåíñèâíû è êàê áû îòäàëåíû îò ñîçåðöàòåëÿ. Âìåñòå ñ òåì îíè íåîáû÷àéíî îäóõîòâîðåííû è ñëîâíî ëó÷àòñÿ èçíóòðè ñåðåáðèñòûì ñèÿíèåì, ïðîèçûâàþùèì âñå èçîáðàæåíèå è óïëîòíÿþùèìñÿ â áåëîé ïîâåðõíîñòè åâõàðèñòè÷åñêîãî ïðåñòîëà. Ëèëîâûé òîí ïëàùà ëåâîãî àíãåëà âîñïðèíèìàëñÿ êàê öâåò óìñòâåííîãî ñîçåðöàíèÿ íà âûñøèõ åãî ñòóïåíÿõ. Íåæíî-çåëåíûé òîí ãèìàòèÿ ïðàâîãî àíãåëà ñ÷èòàëñÿ öâåòîì ñîãëàñèÿ è îäíîâðåìåííîöâåòîì âåñíû, ñèìâîëîì Âîñêðåñåíèÿ. Èíòåíñèâíûì æåëòû öâåòîì êðûëüåâ âûðàæàëàñü “íàäìèðíàÿ” èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñèëà. Íàêîíåö, çîëîòîé ôîí, ïî÷òè ïîëíîñòüþ óòðà÷åííûé, ñèìâîëèçèðîâàë “áîæåñòâåííûé ñâåò”.


bankovskie-uslugi-chast-3.html
bankovskie-uslugi-chast-8.html
bankovskij-audit.html
bankovskij-kredit-na-primere-kabardino-balkarskogo-otdeleniya-sberegatelnogo-banka-chast-12.html
bankovskij-kredit-na-primere-kabardino-balkarskogo-otdeleniya-sberegatelnogo-banka-chast-5.html
bankovskij-marketing-chast-12.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zerkalnaya-galereya-vadim-zeland-vershitel-realnosti.html
 • school.bystrickaya.ru/himicheskie-nauki-i-nauki-o-materialah-e-t-o-deyatelnosti-rossijskoj-akademii-nauk-v-2001-godu-osnovnie-rezultati.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vzyatie-materiala-dlya-laboratornih-issledovanij-tipovaya-programma-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-disciplini-praktikum-po-resheniyu-zadach-na-evm-chast-1-52-chasa.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-6-proektirovanie-velomobilya-i-ego-ispitanie-1986g-glava-1-klassifikaciya-sredstv-peredvizheniya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dolzhnost--opisanie-vipolnyaemoj-raboti-personalom.html
 • university.bystrickaya.ru/eta-kniga-napisannaya-izvestnim-istorikom-yuriem-lubchenkovim-rasskazivaet-o-sotne-naibolee-vidayushihsya-aristokratov-vseh-vremen-i-narodov-ot-geroev-antichnosti-do-stranica-16.html
 • spur.bystrickaya.ru/l-g-smirnova-d-g-smirnova-kultura-russkoj-rechi-stranica-2.html
 • shkola.bystrickaya.ru/teorii-konfliktov.html
 • grade.bystrickaya.ru/metodika-opisaniya-pesher.html
 • report.bystrickaya.ru/harakteristika-zdanij-analiticheskoe-obosnovanie-programmi-uchebnij-plan-organizaciya-uchebno-vospitatelnogo-processa.html
 • znanie.bystrickaya.ru/68-celevaya-ekspertiza-cennosti-ntd-hranyashejsya-v-arhive-osnovnie-pravila.html
 • institut.bystrickaya.ru/tehnika-ispolneniya-stranica-5.html
 • crib.bystrickaya.ru/istoriya-istoricheskie-nauki-bbk-63-byulleten-novih-postuplenij-za-dekabr-2010-goda.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vichislitelnaya-informatika-otkritie-nauki-izobretanie-proektirovanie-razrabotka-i-soprovozhdenie-tom-intellektualnie.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-2-avesta-protoindoiranci-zoroastrizm-literatura-vvedenie.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-discipline-sertifikaciya-i-marketing-v-oblasti-novih-materialov-i-tehnologij-po-specialnosti-150601.html
 • tests.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-prohozhdeniyu-i-zashite-uchebno-proizvodstvennoj-praktiki-posle-3-kursa-stranica-11.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-predmetu-russkij-yazik-klass-9-a.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/programma-uchebnoj-disciplini-osnovi-prepodavaniya-disciplin-po-menedzhmentu-regionalnogo-vuzovskogo-komponenta-disciplin-napravleniya.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sistema-udobrenij.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/ro-velikanov-d-s-beregovcova-kandidat-yuridicheskih-nauk-starshij-prepodavatel-kafedri-teorii-i-istorii-gosudarstva.html
 • crib.bystrickaya.ru/katalizirujte-virtualnoe-soobshestvo-pravila-dlya-revolyucionerov-gaj-kavasaki-mishel-moreno-oglavlenie.html
 • notebook.bystrickaya.ru/i-informacionno-analiticheskie-svedeniya.html
 • turn.bystrickaya.ru/otravlenie-tehnicheskimi-zhidkostyami-i-vrednimi-gazami-metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-5-kursa-lechebnogo-fakulteta.html
 • tasks.bystrickaya.ru/10-finansovie-aktivi-imeyushiesya-v-nalichii-dlya-prodazhi-prodolzhenie-poyasnitelnaya-zapiska-akb-energobank-oao.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnogo-kursa-po-matematike-dlya-9-klassa-sostavitel.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-minimum-kandidatskogo-ekzamena-po-specialnosti-19-00-13-psihologiya-razvitiya-akmeologiya.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/psihologicheskie-osobennosti-podgotovki-i-provedeniya-delovih-peregovorov.html
 • grade.bystrickaya.ru/n-v-gogol-pisal-kto-let-chasto-dushevnie-glubokie-slezi-tot-kazhetsya-bolee-vseh-smeetsya-na-svetevo-glubine-holodnogo-smeha-mogut-okazatsya-goryachie-iskri-vechnoj-moguchej-lyubvi.html
 • credit.bystrickaya.ru/p-a-ishenko-prezident-soyuza-blagotvoritelnih-organizacij-rossii-o-koncepcii-blagotvoritelnoj-deyatelnosti-v-rossijskoj-federacii-stranica-8.html
 • laboratory.bystrickaya.ru/vospetij-govinda-gita-govinda.html
 • thesis.bystrickaya.ru/porog-hronicheskogo-toksicheskogo-dejstviya-lima-fiziologicheskie-osobennosti-umstvennogo-i-fizicheskogo-truda.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/analiz-effektivnosti-intervyu-v-omskoj-delovoj-presse-chast-6.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-o-dvizhenii-denezhnih-sredstv-za-god-zakonchivshijsya-31-dekabrya-2010-goda.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.