.RU

Диплом по гражданскому праву - часть 19

Таким чином, Українська партія могла б уникнути (не зняти і не примирити!) протиріч між комунізмом і націоналізмом. Така партія могла б об'єднати всіх національно свідомих громадян незалежно від політичної орієнтації, і в її склад могли б увійти як націоналісти, так і націонал-комуністи. Тому що на перший план висувається загальна ідея: треба рятувати Українську державу, треба зробити Україну української, треба забезпечити українському народу високий рівень життя. Усе це може додати зовсім нову якість Української партії.

З контексту сказаного випливає третя відмітна риса нової партії. Якщо існуючі політичні структури штовхаються, відшукуючи власну нішу, і борють між собою, то Українська партія, як бачимо, має практично незайняту нішу в суспільному організмі, їй немає потреби бороти проти кого-небудь. Вона повинна бороти за: за Україну, за українську економіку, за українську духовність, за українську науку, за українську культуру, за інтереси українства в усьому світі.

Четверта риса — це повинна бути партія саме нового типу. На цьому наполягає переважна більшість учасників дискусії. Мається на увазі насамперед — відсунути внутріпартійні інтереси на задній план, а на перший висунути інтереси загальнонаціональні. А також з'єднання глибокого демократизму (обрання голови тільки на один термін, відновлення на третину керівного органа в кожні нові вибори тільки таємним голосуванням) при строгій дисципліні і рішучому звільненню від баласту.

Нарешті, п'ята характерна риса Української партії:

це повинна бути партія дії. Люди утомилися від марнослів'я, вони чекають замість слів рішучих дій, здатних відразу показати суспільству, що зрушення пішли, хоча спочатку, мабуть, незначні. Тоді затвердиться віра в Українську партію, тоді вона зможе одержати підтримку більшої частини суспільства.

Громадські організації та політичні партії були об’єктом уваги законодавців з давніх часів. Окрема увага їх правовому становищу надається у діючому законодавстві, не лишаються вони без уваги і при подальшої кодифікації. Про це свідчить не тільки наукові дискусії з питань громадських організацій та політичних партій а також проект Нового ЦК України.

Згідно зі статтею 63 Проекту ЦК

Юридична особа є об’єднання осіб та/або майно у відокремлену організації, яка наділяється правоздатністю і яка внаслідок цього як така може мати майнові та особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками, якщо законом не встановлений інший порядок затвердження установчих документів.

2. Установчими документами товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою".

3. Установа створюється на основі індивідуального або спільного установчого акта. Уста­новчий акт може міститися також і в заповіті. До створення установи установчий акт складений однією або кількома особами, може бути у будь-який час скасований засновником.

4. Юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації.

Проект ЦК установлює:

Стаття 68.

1. Юридична особа, відповідно до її здатності мати цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність), може мати такі самі цивільні права та обов'язки, як і особа фізична, за винят­ком тих прав та обов'язків, необхідною передумовою яких є природні властивості людини.

2. Юридична особа може бути обмежена у правах не інакше ніж у випадках і в порядку встановлених законом. Рішення про обмеження прав може бути оскаржене юридичною особою до суду.

3. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа можезайматися тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

4. Правоздатність юридичної особи виникає в момент її створення і притіняється в момент внесення запису до єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Стаття 75 Дієздатність юридичної особи.

1. Юридична особа набуває цивільних прав та бере на себе цивільні обов'язки через свої ор­гани. які діють відповідно до закону або установчих документів.

Порядок створення органів юридичної особи визначається законом та установчими доку­ментами.

2. У передбачених законом випадках юридична особа може набувати цивільних прав та бра­ти на себе цивільні обов'язки через своїх учасників.

3. Органи, які за законом чи установчими документами юридичної особи виступають від її імені, повинні діяти а інтересах юридичної особи, яку вони представляють, добросовісно і розумно, й не перевищувати повноважень.

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень на представництво юридичної особи не має правової сили, за винятком випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіх обставин не могла не знати про такі обмеження».

4. Члени органу юридичної особи, які порушують свої обов'язки у представництві, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі».

Слід відзначити, що тенденції розвитку сучасного цивіль­ного права України зумовили необхідність відмовитися від конструкції спеціальної правоздатності юридичної особи. Так, у проекті нового ЦК України на відміну від ЦК Російської Федерації, закріплений принцип загальної або універсальної правоздатності юридич­них осіб, тобто юридична особа може мати такі самі права та обов'язки, як і особа фізична, за винятком тих прав та обов'язків, необхідною передумовою яких є природні власти­вості людини.

В Проекті ЦК говориться про те, що :

Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам — правонаступникам (злиття, приєднання, розділення), або в результаті ліквідації.

Юридична особа вважаєтеся такою, що припинила існування, після внесення про це за­пису до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Злиття, приєднання та розділення юридичної особи здійснюються за рішенням його учас­ників або ж органу юридичної особи, правоуповноваженої на те установчими документами, а в передбачених законом випадках — за рішенням суду або відповідних органів державної виконав­чої влади.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної вико­навчої влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.

Кредитор юридичної особи, що припиняється, може вимагати від неї припинення або до­строкового виконання зобов'язання та відшкодування збитків.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (злиття, приєднання) або роздільний баланс (розділення), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно до всіх її кредиторів та борж­ників, враховуючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та роздільний баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про її припинення.

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та роздільного балансу передаються в ор­гани, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб. як за місцем реєстрації юридичної особи, що припиняється, так і за місцем реєстрації юридичної особи-правонаступника.

Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб, а точно з'ясувати правонаступника юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи-правонас­тупники солідарно відповідають перед кредиторами юридичної особи, що припинила існування.

У статті 90 Проекту ЦК України вказується на те, що:

Юридична особа може бути ліквідована:

1) за рішенням її учасників або ж органу юридичної особи, правоуповноваженої на те уста­новчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який створено юридичну особу, з досягненням мети, для якої її створено, або з визнанням судом недійсною реєстрації юридичної особи у зв'язку з допущеними при її створенні порушеннями закону або інших пра­вових актів, які мають характер таких, що їх не можна позбутися, а також в інших випадках, пе­редбачених установчими документами;

2) за рішенням суду а разі заняття діяльністю без належного дозволу (ліцензії) чи діяльністю, забороненою законом, а також в інших випадках, передбачених законом».

Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у підпункті 2 п. І цієї статті, може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб.

Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на його учасників або орган, правоуповноважений на ліквідацію юридичної особи її установчими документами, можуть бути покладені обов'язки щодо здійснення ліквідації юридичної особи.

3. Юридична особа ліквідується також внаслідок визнання її банкрутом.

Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами скла­дає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідовується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або орга­ном. який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Якщо наявні кошти юридичної особи, яка ліквідовується, є недостатніми для задоволен­ня вимог кредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи з публічних торгів у порядку, встановленому для виконання судових рішень. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, яка ліквідовується, провалиться у порядку черговості, встановленої цим Кодексом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів п'ятої черги, виплати яким провадяться по закінченні місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.


ernst-teodor-amadej-gofman-shelkunchiki-mishinij-korol-yolka-stranica-3.html
erotika.html
erp-sistemi-chast-3.html
erp-sistemi-za-protiv-ili-vozderzhatsya.html
eset-kotibaruli.html
eshe-neskolko-voprosov-kak-uznat-iz-programmi-otkuda-ona-zapushena-8-mne-nado-iz-svoej-programmi-zapustit-druguyu.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/zerno-i-produkti-ego-pererabotki-chast-6.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-4-yanvar-1979g-ya-legenda-richard-mateson.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tehnologiya-i-rezultat-poiska-rezultati-poiska-na-rambler-kursovaya-rabota.html
 • studies.bystrickaya.ru/geografiya-i-poznanie-mira.html
 • tasks.bystrickaya.ru/37-vstupitelnie-ispitaniya-po-programmam-professionalnoj-perepodgotovki-ya-i-kuzminov-prisutstvovali.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-kompleksnogo-razvitiya-sistem-kommunalnoj-infrastrukturi-stranica-8.html
 • writing.bystrickaya.ru/analiz-finansovoj-ustojchivosti-predpriyatiya-chast-3.html
 • thesis.bystrickaya.ru/posledstviya-avarii-referat-po-fizike-na-temu-avarii-na-atomnih-elektrostanciyah.html
 • desk.bystrickaya.ru/poletta-lestafe-vovse-ne-vizhila-iz-uma-kak-polagali-okruzhayushie-i-uzh-konechno-razlichala-dni-nedeli-a-chto-eshe-ej-ostavalos-delat-v-etoj-zhizni-schitat-dni-stranica-18.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-5-soderzhanie-proekta-razvedochno-dobivayushej-skvazhini-kratkij-spravochnik-po-proektirovaniyu-i-bureniyu-skvazhin-na-vodu.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/analiz-tekushego-sostoyaniya.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/poyasnitelnaya-zapiska-disciplina-klinicheskaya-laboratornaya-mikrobiologiya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/bojkov-a-d-kapinus-n-i-advokatura-rossii-uchebnoe-posobie-stranica-2.html
 • desk.bystrickaya.ru/poiski-puti-1925-shredinger-e-istochnik-voprosi-filosofii.html
 • books.bystrickaya.ru/doklad-predlozhenie-ot.html
 • grade.bystrickaya.ru/oblastnaya-celevaya-programma-po-okazaniyu-sodejstviya-dobrovolnomu-pereseleniyu-vchelyabinskuyu-oblast-sootechestvennikov-prozhivayushih-za-rubezhom-na20112012-godi-pasport-stranica-4.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/udk004082bbk-z81ya54-byulleten-novih-postuplenij-za-mart-2011g.html
 • report.bystrickaya.ru/kataeva-nv-gosudarstvennaya-vlast-materiali-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii.html
 • tasks.bystrickaya.ru/22-23-aprelya-2009-g-v-sootvetstvii-s-planom-osnovnih-meropriyatij-na-2009-g-v-ramkah-prioritetnoj-programmi-szhr-krepkaya-semya-stabilnoe-gosudarstvo-v-st.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-sorok-devyataya-postmodernistskaya-skazka-moskva-2003.html
 • abstract.bystrickaya.ru/26-sposobnosti-aktivizaciya-poznavatelnogo-interesa-uchashihsya-na-urokah-matematiki.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-12-professor-ambridzh-garri-potter-i-orden-feniksa.html
 • klass.bystrickaya.ru/altajskij-rajon-stranica-7.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskaya-karta-disciplini.html
 • control.bystrickaya.ru/elektrodi-dlya-svarki-uglerodistih-i-nizkolegirovannih-stalej-mr-3.html
 • letter.bystrickaya.ru/nu-i-komiki-fajnberg-v-l-inie-izmereniya-kniga-rasskazov.html
 • turn.bystrickaya.ru/perechen-osnovnih-publikacij-za-2008-god-stranica-3.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ii-o-detyah-s-cerebralnim-paralichom-pedagogam-massovogo-obrazovaniya-o-detyah-s-osobimi-obrazovatelnimi-potrebnostyami.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/1obshie-polozheniya-a-v-burdin-kontaktnoe-lico-egorova-svetlana-nikolaevna-vedushij-specialist-otdela-po-rabote.html
 • report.bystrickaya.ru/kafedra-teorii-i-metodiki-estestvennonauchnogo-obrazovaniya-voipkipro.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kniga-izvestnogo-rossijskogo-psihologa-i-filosofa-andreya-zberovskogo-posvyashena-rassmotreniyu-teh-naibolee-chastih-prichin-lyubovnih-i-semejnih-ssor-kotorie-obichno-libo-ploho-osmislivayutsya-samim-ssoryashimisya.html
 • teacher.bystrickaya.ru/godovoj-otchet-2006-sovet-direktorov-oao-centralnij-sovet-po-turizmu-i-otdihu-holding-predsedatel-soveta-direktorov.html
 • learn.bystrickaya.ru/galaktika.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rasshiryayushiesya-eliti-elvin-toffler.html
 • education.bystrickaya.ru/30062008-gs-1-tema-stroitelstvo-stroitelen-kontrol.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.